กริยา 3 ช่อง

be down with

คำกริยา

Irregular Verb ›

กริยาช่อง 2were down with

กริยาช่อง 3been down with

แปลว่าจะลงด้วย

1