กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb
 1. abandon

  กริยาช่อง 2 abandoned

  กริยาช่อง 3 abandoned

 2. abase

  กริยาช่อง 2 abased

  กริยาช่อง 3 abased

 3. abbreviate

  กริยาช่อง 2 abbreviated

  กริยาช่อง 3 abbreviated

 4. abdicate

  กริยาช่อง 2 abdicated

  กริยาช่อง 3 abdicated

 5. aberrate

  กริยาช่อง 2 aberrated

  กริยาช่อง 3 aberrated

 6. abet

  กริยาช่อง 2 abetted

  กริยาช่อง 3 abetted

 7. abhor

  กริยาช่อง 2 abhorred

  กริยาช่อง 3 abhorred

 8. abide

  กริยาช่อง 2 abided

  กริยาช่อง 3 abided

 9. abjure

  กริยาช่อง 2 abjured

  กริยาช่อง 3 abjured

 10. abnegate

  กริยาช่อง 2 abnegated

  กริยาช่อง 3 abnegated

 11. abolish

  กริยาช่อง 2 abolished

  กริยาช่อง 3 abolished

 12. abominate

  กริยาช่อง 2 abominated

  กริยาช่อง 3 abominated

 13. abort

  กริยาช่อง 2 aborted

  กริยาช่อง 3 aborted

 14. abound

  กริยาช่อง 2 abounded

  กริยาช่อง 3 abounded

 15. abridge

  กริยาช่อง 2 abridged

  กริยาช่อง 3 abridged

 16. abrogate

  กริยาช่อง 2 abrogated

  กริยาช่อง 3 abrogated

 17. abscond

  กริยาช่อง 2 absconded

  กริยาช่อง 3 absconded

 18. absent

  กริยาช่อง 2 absented

  กริยาช่อง 3 absented

 19. absolve

  กริยาช่อง 2 absolved

  กริยาช่อง 3 absolved

 20. absorb

  กริยาช่อง 2 absorbed

  กริยาช่อง 3 absorbed

 21. abstain

  กริยาช่อง 2 abstained

  กริยาช่อง 3 abstained

 22. abstract

  กริยาช่อง 2 abstracted

  กริยาช่อง 3 abstracted

 23. abuse

  กริยาช่อง 2 abused

  กริยาช่อง 3 abused

 24. accelerate

  กริยาช่อง 2 accelerated

  กริยาช่อง 3 accelerated