รวม กริยา 3 ช่อง 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย

รวม กริยา 3 ช่อง ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 200 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้