ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
2Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
3playplayedplayedเล่นRegular Verb
4Sendsentsentส่งIrregular Verb
5Getgotgottenได้Irregular Verb
6Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
7Readreadreadอ่านIrregular Verb
8TaketooktakenนำไปIrregular Verb
9EatateeatenกินIrregular Verb
10ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
11WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
12HavehadhadมีIrregular Verb
13visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
14GowentgoneไปIrregular Verb
15BeatbeatbeatตีIrregular Verb
16LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
17Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
18Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
19Seesawseenเห็นIrregular Verb
20LoselostlostทำหายIrregular Verb
21TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
22Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
23Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
24beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
25behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
26Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
27MeetmetmetพบIrregular Verb
28Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
29WearworewornสวมIrregular Verb
30talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
31Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
32livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
33Fallfellfallenล้มIrregular Verb
34BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
35DodiddoneทำIrregular Verb
36Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
37Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
38BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
39FindfoundfoundพบIrregular Verb
40SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
41Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
42DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
43arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
44TelltoldtoldบอกIrregular Verb
45Givegavegivenให้Irregular Verb
46Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
47Rideroderiddenขี่Irregular Verb
48Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
49SellsoldsoldขายIrregular Verb
50Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
51Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
52ComecamecomeมาIrregular Verb
53BearborebornทนIrregular Verb
54Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
55cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
56CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
57Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
58String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
59StealstolestolenขโมยIrregular Verb
60SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
61believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
62staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
63listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
64bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
65traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
66live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
67Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
68Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
69MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
70betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
71BetbetbetพนันIrregular Verb
72Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
73Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
74cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
75Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
76Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
77begbeggedbeggedขอRegular Verb
78Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
79Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
80Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
81Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
82Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
83workworkedworkedทำงานRegular Verb
84Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
85Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
86Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
87Runranrunวิ่งIrregular Verb
88allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
89nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
90watchwatchedwatchedดูRegular Verb
91Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
92Sitsatsatนั่งIrregular Verb
93Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
94Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
95walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
96finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
97beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
98Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
99callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
100Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
101Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
102categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
103Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
104betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
105Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
106Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
107Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
108Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
109Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
110betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
111Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
112createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
113Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
114OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
115Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
116Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
117Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
118Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
119Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
120Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
121trytriedtriedลองRegular Verb
122belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
123WinwonwonชนะIrregular Verb
124HoldheldheldถือIrregular Verb
125Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
126looklookedlookedมองRegular Verb
127Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
128beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
129BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
130bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
131bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
132Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
133bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
134Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
135Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
136bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
137beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
138Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
139Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
140Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
141Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
142beam upbeamedbeamedเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
143Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
144belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
145Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
146beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
147bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
148Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
149Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
150berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
151Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
152Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
153bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
154helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
155Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
156bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
157Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
158besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
159Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
160bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
161negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
162bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
163Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
164benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติRegular Verb
165UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
166Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
167Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
168belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
169Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
170RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
171Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
172Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
173Take asidetook asidetaken asideพากันIrregular Verb
174revisitrevisitedrevisitedทบทวนRegular Verb
175Take abacktook abacktaken abackสยองขวัญIrregular Verb
176ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
177Take downtook downtaken downลงไปIrregular Verb
178Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
179Take it out ontook it out ontaken it out onเอามันออกIrregular Verb
180GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
181See tosaw toseen toดูไปที่Irregular Verb
182washwashedwashedล้างRegular Verb
183shave offshaved offshaved offโกนออกRegular Verb
184cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
185weatherweatheredweatheredรอดพ้นจากอุปสรรคRegular Verb
186Write inwrote inwritten inเขียนในIrregular Verb
187heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
188Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
189seatseatedseatedนั่งRegular Verb
190Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
191SaysaidsaidพูดIrregular Verb
192See outsaw outseen outดูออกIrregular Verb
193understudyunderstudiedunderstudiedศึกษาบทแทนRegular Verb
194wantwantedwantedต้องการRegular Verb
195treattreatedtreatedรักษาRegular Verb
196rainrainedraindฝนตกRegular Verb
197breathebreathedbreathedหายใจRegular Verb
198Hold togetherheld togetherheld togetherสมัครสมานIrregular Verb
199featherfeatheredfeatheredปกคลุมด้วยขนนกRegular Verb
200See offsaw offseen offดูปิดIrregular Verb

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย