ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
2Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
3playplayedplayedเล่นRegular Verb
4Sendsentsentส่งIrregular Verb
5Getgotgottenได้Irregular Verb
6Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
7Readreadreadอ่านIrregular Verb
8TaketooktakenนำไปIrregular Verb
9ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
10EatateeatenกินIrregular Verb
11visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
12BeatbeatbeatตีIrregular Verb
13WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
14GowentgoneไปIrregular Verb
15HavehadhadมีIrregular Verb
16LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
17Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
18Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
19Seesawseenเห็นIrregular Verb
20LoselostlostทำหายIrregular Verb
21Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
22Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
23beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
24behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
25TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
26Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
27MeetmetmetพบIrregular Verb
28Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
29talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
30Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
31WearworewornสวมIrregular Verb
32livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
33Fallfellfallenล้มIrregular Verb
34BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
35DodiddoneทำIrregular Verb
36Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
37Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
38BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
39SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
40FindfoundfoundพบIrregular Verb
41Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
42arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
43DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
44TelltoldtoldบอกIrregular Verb
45Givegavegivenให้Irregular Verb
46Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
47Rideroderiddenขี่Irregular Verb
48Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
49SellsoldsoldขายIrregular Verb
50BearborebornทนIrregular Verb
51Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
52Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
53ComecamecomeมาIrregular Verb
54Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
55cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
56CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
57String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
58Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
59believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
60bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
61StealstolestolenขโมยIrregular Verb
62SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
63staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
64listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
65live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
66Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
67Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
68traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
69MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
70BetbetbetพนันIrregular Verb
71Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
72Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
73betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
74Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
75Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
76begbeggedbeggedขอRegular Verb
77Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
78Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
79Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
80Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
81Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
82Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
83cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
84allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
85nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
86Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
87Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
88Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
89Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
90Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
91Runranrunวิ่งIrregular Verb
92beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
93workworkedworkedทำงานRegular Verb
94Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
95watchwatchedwatchedดูRegular Verb
96Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
97categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
98Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
99Sitsatsatนั่งIrregular Verb
100betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb
101Have overhad overhad overมีมากกว่าIrregular Verb
102Have roundhad roundhad roundมีรอบIrregular Verb
103Have offhad offhad offปิดIrregular Verb
104Have uphad uphad upมีขึ้นIrregular Verb
105betraybetrayedbetrayedทรยศRegular Verb
106Be taken withwere taken withbeen taken withถูกนำมาด้วยIrregular Verb
107Have down ashad down ashad down asมีลงเป็นIrregular Verb
108finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
109Have it out withhad it out withhad it out withออกไปด้วยIrregular Verb
110OvertakeovertookovertakenตามทันIrregular Verb
111Forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอาIrregular Verb
112callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
113Have it offhad it offhad it offถอดมันออกIrregular Verb
114Have it in forhad it in forhad it in forมีไว้สำหรับIrregular Verb
115Have it awayhad it awayhad it awayได้มันไปIrregular Verb
116Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
117createcreatedcreatedสร้างRegular Verb
118Take it upon yourselftook it upon yourselftaken it upon yourselfใช้มันเมื่อตัวเองIrregular Verb
119belongbelongedbelongedเป็นของRegular Verb
120Understandunderstoodunderstoodเข้าใจIrregular Verb
121walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
122Be taken abackwere taken abackbeen taken abackต้องแปลกใจIrregular Verb
123beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหารRegular Verb
124BrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแกIrregular Verb
125bed outbedded outbedded outปลูกพืชRegular Verb
126Seeksoughtsoughtค้นหาIrregular Verb
127Put togetherput togetherput togetherรวมกันIrregular Verb
128bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอยRegular Verb
129bedbeddedbeddedฝังลงไปRegular Verb
130Beat outbeat outbeaten outเอาชนะIrregular Verb
131trytriedtriedลองRegular Verb
132bestowbestowedbestowedประทาน, มอบRegular Verb
133beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆRegular Verb
134WinwonwonชนะIrregular Verb
135Buy upbought upbought upซื้อIrregular Verb
136Buy inbought inbought inซื้อมาIrregular Verb
137Take totook totaken toใช้เวลาไปIrregular Verb
138Take backtook backtaken backเอาคืนไปIrregular Verb
139beam upbeamedbeamedเปล่งแสงขึ้นRegular Verb
140HoldheldheldถือIrregular Verb
141looklookedlookedมองRegular Verb
142belt upbelted upbelted upคาดเข็มขัด, รัดเข็มขัดRegular Verb
143Take offtook offtaken offถอดออกIrregular Verb
144Take throughtook throughtaken throughใช้เวลาผ่านIrregular Verb
145beltbeltedbeltedคาดเข็มขัดRegular Verb
146bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียงRegular Verb
147berthberthedberthedเทียบเรือRegular Verb
148Undergounderwentundergoneได้รับIrregular Verb
149Take aparttook aparttaken apartแยกกันIrregular Verb
150Take awaytook awaytaken awayเอาไปIrregular Verb
151bedeckbedeckedbedeckedประดับRegular Verb
152bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสียRegular Verb
153Buy outbought outbought outซื้อมาIrregular Verb
154besiegebesiegedbesiegedล้อมRegular Verb
155Take ittook ittaken itรับมันIrregular Verb
156Buy offbought offbought offซื้อมาIrregular Verb
157bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียงRegular Verb
158bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์Regular Verb
159negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจาRegular Verb
160Take aftertook aftertaken afterละม้ายIrregular Verb
161benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติRegular Verb
162UndertakeundertookundertakenรับปากIrregular Verb
163Take uptook uptaken upขึ้นIrregular Verb
164Take ontook ontaken onใช้เวลาในการIrregular Verb
165belchbelchedbelchedเรอRegular Verb
166Take intook intaken inใช้เวลาในการIrregular Verb
167RetakeretookretakenเอาคืนIrregular Verb
168Take outtook outtaken outเอาออกIrregular Verb
169Take asidetook asidetaken asideพากันIrregular Verb
170Take overtook overtaken overรับช่วงต่อIrregular Verb
171revisitrevisitedrevisitedทบทวนRegular Verb
172Take abacktook abacktaken abackสยองขวัญIrregular Verb
173Take downtook downtaken downลงไปIrregular Verb
174Buy intobought intobought intoซื้อเข้าIrregular Verb
175Take it out ontook it out ontaken it out onเอามันออกIrregular Verb
176See tosaw toseen toดูไปที่Irregular Verb
177Paypaidpaidจ่ายIrregular Verb
178Showshowedshowed/shownแสดงIrregular Verb
179helphelpedhelpedช่วยRegular Verb
180shave offshaved offshaved offโกนออกRegular Verb
181cheatcheatedcheatedโกงRegular Verb
182weatherweatheredweatheredรอดพ้นจากอุปสรรคRegular Verb
183Write inwrote inwritten inเขียนในIrregular Verb
184ThinkthoughtthoughtคิดIrregular Verb
185heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่นRegular Verb
186seatseatedseatedนั่งRegular Verb
187understudyunderstudiedunderstudiedศึกษาบทแทนRegular Verb
188See outsaw outseen outดูออกIrregular Verb
189Spreadspreadspreadแผ่Irregular Verb
190Ringrangrungกรดกริ่งIrregular Verb
191Hold togetherheld togetherheld togetherสมัครสมานIrregular Verb
192featherfeatheredfeatheredปกคลุมด้วยขนนกRegular Verb
193breathebreathedbreathedหายใจRegular Verb
194washwashedwashedล้างRegular Verb
195treattreatedtreatedรักษาRegular Verb
196GrowgrewgrownเจริญงอกงามIrregular Verb
197See offsaw offseen offดูปิดIrregular Verb
198Throw togetherthrew togetherthrown togetherโยนกันIrregular Verb
199ForeseeforesawforeseenคาดIrregular Verb
200recreaterecreatedrecreatedสร้างใหม่Regular Verb

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย