กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้