ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
2Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
3playplayedplayedเล่นRegular Verb
4Sendsentsentส่งIrregular Verb
5Getgotgottenได้Irregular Verb
6Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
7Readreadreadอ่านIrregular Verb
8TaketooktakenนำไปIrregular Verb
9EatateeatenกินIrregular Verb
10ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
11WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
12HavehadhadมีIrregular Verb
13visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
14GowentgoneไปIrregular Verb
15BeatbeatbeatตีIrregular Verb
16LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
17Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
18Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
19Seesawseenเห็นIrregular Verb
20LoselostlostทำหายIrregular Verb
21TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
22Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
23Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
24beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
25behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
26Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
27MeetmetmetพบIrregular Verb
28Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
29WearworewornสวมIrregular Verb
30talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
31Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
32livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
33Fallfellfallenล้มIrregular Verb
34BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
35DodiddoneทำIrregular Verb
36Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
37Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
38BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
39FindfoundfoundพบIrregular Verb
40SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
41Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
42DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
43arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
44TelltoldtoldบอกIrregular Verb
45Givegavegivenให้Irregular Verb
46Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
47Rideroderiddenขี่Irregular Verb
48Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
49SellsoldsoldขายIrregular Verb
50Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
51Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
52ComecamecomeมาIrregular Verb
53BearborebornทนIrregular Verb
54Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
55cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
56CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
57Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
58String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
59StealstolestolenขโมยIrregular Verb
60SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
61believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
62staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
63listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
64bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
65traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
66live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
67Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
68Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
69MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
70betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
71BetbetbetพนันIrregular Verb
72Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
73Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
74cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
75Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
76Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
77begbeggedbeggedขอRegular Verb
78Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
79Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
80Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
81Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
82Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
83workworkedworkedทำงานRegular Verb
84Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
85Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
86Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
87Runranrunวิ่งIrregular Verb
88allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
89nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
90watchwatchedwatchedดูRegular Verb
91Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
92Sitsatsatนั่งIrregular Verb
93Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
94Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
95walkwalkedwalkedเดินRegular Verb
96finishfinishedfinishedเสร็จสิ้นRegular Verb
97beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
98Drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงินIrregular Verb
99callcalledcalledเรียก โทรหาRegular Verb
100Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย