ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
Noกริยา 3 ช่องกริยาช่อง 2กริยาช่อง 3แปลว่าหมวด
1studystudiedstudiedเรียนRegular Verb
2Buyboughtboughtซื้อIrregular Verb
3playplayedplayedเล่นRegular Verb
4Sendsentsentส่งIrregular Verb
5Getgotgottenได้Irregular Verb
6Begetbegotbegot / begottenก่อให้เกิดIrregular Verb
7Readreadreadอ่านIrregular Verb
8TaketooktakenนำไปIrregular Verb
9ForgetforgotforgottenลืมIrregular Verb
10EatateeatenกินIrregular Verb
11visitvisitedvisitedเยี่ยม เที่ยวRegular Verb
12BeatbeatbeatตีIrregular Verb
13WritewrotewrittenเขียนIrregular Verb
14GowentgoneไปIrregular Verb
15HavehadhadมีIrregular Verb
16LeaveleftleftออกจากIrregular Verb
17Becomebecamebecomeกลายเป็นIrregular Verb
18Makemademadeทำ, สร้างIrregular Verb
19Seesawseenเห็นIrregular Verb
20LoselostlostทำหายIrregular Verb
21Beat upbeat upbeaten upตีให้เข้ากันIrregular Verb
22Be downwere downbeen downลงไปIrregular Verb
23beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่งRegular Verb
24behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงานRegular Verb
25TeachtaughttaughtสอนIrregular Verb
26Bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือIrregular Verb
27MeetmetmetพบIrregular Verb
28Beginbeganbegunเริ่มIrregular Verb
29talktalkedtalkedสนทนาRegular Verb
30Hearheardheardได้ยินIrregular Verb
31WearworewornสวมIrregular Verb
32livelivedlivedอาศัยอยู่Regular Verb
33Fallfellfallenล้มIrregular Verb
34BeseechbesoughtbesoughtขอความกรุณาIrregular Verb
35DodiddoneทำIrregular Verb
36Drinkdrankdrunkดื่มIrregular Verb
37Knowknewknownรู้จักIrregular Verb
38BringbroughtbroughtนำมาIrregular Verb
39SleepsleptsleptนอนIrregular Verb
40FindfoundfoundพบIrregular Verb
41Flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบินIrregular Verb
42arrivearrivedarrivedมาถึง ไปถึงRegular Verb
43DrivedrovedrivenขับรถIrregular Verb
44TelltoldtoldบอกIrregular Verb
45Givegavegivenให้Irregular Verb
46Spendspentspentใช้จ่ายIrregular Verb
47Rideroderiddenขี่Irregular Verb
48Breakbrokebrokenแตก, หักIrregular Verb
49SellsoldsoldขายIrregular Verb
50BearborebornทนIrregular Verb
51Learnlearned/learntlearned/learntเรียนIrregular Verb
52Feelfeltfeltรู้สึกIrregular Verb
53ComecamecomeมาIrregular Verb
54Bendbentbentหัก, งอIrregular Verb
55cleancleanedcleanedทำความสะอาดRegular Verb
56CatchcaughtcaughtจับIrregular Verb
57String togetherstrung togetherstrung togetherร้อยIrregular Verb
58Buildbuiltbuiltสร้างIrregular Verb
59believebelievedbelievedเชื่อRegular Verb
60bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึงRegular Verb
61StealstolestolenขโมยIrregular Verb
62SpeakspokespokenพูดIrregular Verb
63staystayedstayedพักอาศัยRegular Verb
64listenlistenedlistenedฟังRegular Verb
65live togetherlived togetherlived togetherอยู่ด้วยกันRegular Verb
66Besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้านIrregular Verb
67Be ablewas ablebeen ableสามารถIrregular Verb
68traveltravelledtravelledท่องเที่ยวRegular Verb
69MistakemistookmistakenทำผิดIrregular Verb
70BetbetbetพนันIrregular Verb
71Be upwere upbeen upตื่นขึ้นIrregular Verb
72Be outwere outbeen outออกไปIrregular Verb
73betterbetteredbetteredดีกว่าRegular Verb
74Be awaywere awaybeen awayอยู่ห่างIrregular Verb
75Be offwere offbeen offจะปิดIrregular Verb
76begbeggedbeggedขอRegular Verb
77Be ontowere ontobeen ontoเข้าสู่Irregular Verb
78Be onwere onbeen onอยู่Irregular Verb
79Bear upbore upborn up / borne upอดทนIrregular Verb
80Bear onbore onborn on / borne onอดทนIrregular Verb
81Cut downcut downcut downลดลงIrregular Verb
82Be inwere inbeen inเข้ามาIrregular Verb
83cookcookedcookedทำอาหารRegular Verb
84allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบRegular Verb
85nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบายRegular Verb
86Singsangsungร้องเพลงIrregular Verb
87Swimswamswumว่ายน้ำIrregular Verb
88Beat downbeat downbeaten downเอาชนะIrregular Verb
89Shaveshavedshaved/shavenโกนIrregular Verb
90Have againsthad againsthad againstมีต่อIrregular Verb
91Runranrunวิ่งIrregular Verb
92beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสีRegular Verb
93workworkedworkedทำงานRegular Verb
94Have onhad onhad onมีต่อIrregular Verb
95watchwatchedwatchedดูRegular Verb
96Have inhad inhad inเข้ามาIrregular Verb
97categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภทRegular Verb
98Have aroundhad aroundhad aroundมีรอบ ๆIrregular Verb
99Sitsatsatนั่งIrregular Verb
100betrothbetrothedbetrothedหมั้นRegular Verb

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย