กริยาช่อง 3
10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ
กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed
รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน
กริยาช่อง 2
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)
หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Regular Verbs ในคำกริยาช่อง 2 และช่อง 3
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z
กริยา 3 ช่อง 100 คํา พร้อมคำอ่าน คำแปล (อัปเดต 2023)