คำไวพจน์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน
คำที่มีความหมายว่า ดวงจันทร์
คำสมาส: คำสมาสแบบคำสนธิ คืออะไร
เปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ