เปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ
คำพ้องความหมาย