แปลเนื้อเพลงอิต  "ห่อหมกฮวกไปฝากป้า"
คำไวพจน์ที่พบบ่อย
คำภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันข้าม
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน
คำที่มีความหมายว่า ดวงจันทร์
Present perfect กับการใช้ Already, Ever, Never และ Yet