พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "คำไทย" ที่อยู่ใน คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ทั้งหมด

 • คำไทย

  บาลี
  บาลี
  สันสกฤต
  สันสกฤต
  ความหมาย
  ความหมาย

  999+
  views

 • ปั้ดโธ่, พุทโธ่

  บาลี
  พุทฺโธ
  ความหมาย
  (ไทย) คำอุทาน

  999+
  views

 • ไทย

  บาลี
  เทยฺย
  สันสกฤต
  เทย
  ความหมาย
  ควรให้

  805
  views

 • เกียรติ

  บาลี
  กิตฺติ
  สันสกฤต
  กีรฺติ
  ความหมาย
  คำสรรเสริญ, คำเล่าลือ

  999+
  views

 • สวัสดี

  บาลี
  โสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)
  สันสกฤต
  สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)
  ความหมาย
  ""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย

  999+
  views

 • ปฏิพจน์

  บาลี
  ปฏิวจน
  สันสกฤต
  ปฺรติวจน
  ความหมาย
  คำตอบ

  999+
  views

 • ปัญหา, ปริศนา

  บาลี
  ปญฺห
  สันสกฤต
  ปฺรศฺน
  ความหมาย
  คำถาม

  999+
  views

 • กาพย์

  บาลี
  กพฺพ กาพฺย
  สันสกฤต
  กาวฺย
  ความหมาย
  คำประพันธ์

  999+
  views

 • ทุรวาท

  บาลี
  ทุรวาท
  สันสกฤต
  ทุสฺ+วาท
  ความหมาย
  คำชั่ว

  448
  views

 • ปุจฉา

  บาลี
  ปุจฺฉา
  สันสกฤต
  ปฺฤจฺฉา
  ความหมาย
  คำถาม

  999+
  views

 • ศาสน- ศาสนา

  บาลี
  สาสน
  สันสกฤต
  ศาสน
  ความหมาย
  คำสอน, คำสั่งสอน; (ไทย) ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์.

  999+
  views

 • วาจา

  บาลี
  วาจา
  สันสกฤต
  วาจา
  ความหมาย
  คำพูด

  999+
  views

 • สุนทรพจน์

  บาลี
  สุนฺทรวจน
  สันสกฤต
  สุนฺทรวจน
  ความหมาย
  คำพูดที่ไพเราะ

  561
  views

 • สุภาษิต

  บาลี
  สุภาสิต
  สันสกฤต
  สุภาษิต
  ความหมาย
  คำพูดดี

  999+
  views

 • กล

  บาลี
  กล
  สันสกฤต
  กล
  ความหมาย
  การนับ, ส่วน. (ไทย) แบบ

  999+
  views

 • ตุ๊

  บาลี
  สาธุ
  สันสกฤต
  สาธุ
  ความหมาย
  (ไทย) คำสำหรับเรียกพระภิกษุ ทางภาคเหนือ กร่อนมาจาก สาธุ

  582
  views

 • ประดิษฐ์

  บาลี
  ปติฏฺฐ
  สันสกฤต
  ปฺรติษฺฐ
  ความหมาย
  การตั้งไว้. (ไทย) การสร้างขึ้น.

  999+
  views

ค้นหา "คำไทย" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด

ค้นหา "คำไทย" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • ไทย,ไทย-,ไทย- ๒

  แปลว่า
  [ไทยะ-] (แบบ) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคํานําหน้าสมาส. (ป. เทยฺย).

  315
  views

 • ไทย,ไทย ๑

  แปลว่า
  [ไท] น. ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า, ชนเชื้อชาติไทยมีหลายสาขาด้วยกัน เช่น ไทยใหญ่ ไทยดํา ไทยขาว; ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส; คน เช่น ไทยบ้านนอก ว่า คนบ้านนอก ไทยใจแทตย์ ว่า คนใจยักษ์. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์).

  458
  views

 • คัดไทย

  แปลว่า
  น. วิชาคัดภาษาไทยตามที่ครูสั่ง.

  999+
  views

 • ไทยน้อย

  แปลว่า
  น. ชนชาติไทยสาขาหนึ่ง ซึ่งมาเป็นไทยแห่งประเทศไทย.

  190
  views

 • เสียม,เสียม ๒

  แปลว่า
  น. เมืองไทย, ไทย. (เป็นสําเนียงที่ชาวต่างประเทศเรียกเพี้ยนจากคํา สยาม).

  478
  views

 • ธงไตรรงค์

  แปลว่า
  น. ธงชาติไทย.

  437
  views

 • คำ,คำ ๒

  แปลว่า
  น. เสียงพูด, เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ, เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว, ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น คํานาม คํากริยา คําบุรพบท; พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของวรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง, ๒ วรรคของคำกลอน; ลักษณนามของเสียงพูด เช่น พูดคําหนึ่ง, ลักษณนามบอกจําพวกของเคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคําหนึ่ง, ลักษณนามเรียก ๒ วรรคของคํากลอนว่า คําหนึ่ง.

  653
  views

 • คำ,คำ ๑

  แปลว่า
  น. ทองคํา เช่น หอคำ เชียงคำ.

  567
  views

 • สยามรัฐ

  แปลว่า
  [สะหฺยามมะ-] น. แคว้นไทย, ประเทศไทย.

  443
  views

 • ตรุษ,ตรุษไทย

  แปลว่า
  [ตฺรุด] น. เทศกาลเนื่องในการสิ้นปี ตรุษไทยกําหนดตามจันทรคติ ตรงกับวันแรม ๑๕ คํ่า เดือน ๔.

  860
  views

 • ไพ่ผ่องไทย

  แปลว่า
  น. ไพ่ตอง.

  999+
  views

 • ฟื้นฟู

  แปลว่า
  ก. ทําให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.

  269
  views

 • ผู้ไทย

  แปลว่า
  น. ชนชาติไทยสาขาหนึ่งแถวสิบสองจุไทย.

  313
  views

 • กัมพุช,กัมพุช ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  148
  views

 • กัลยาเยี่ยมห้อง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  521
  views

 • กวางทอง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  597
  views

 • ครุ่นคิด,ครุ่นคิด ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  346
  views

 • ขวัญเมือง,ขวัญเมือง ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  237
  views

 • ไก๊ ๑

  แปลว่า
  น. ปีกุน. (ไทยเหนือ).

  530
  views

 • ช้าปี่

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  634
  views

 • จำปาทองเทศ,จำปาทองเทศ ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  526
  views

 • จระเข้หางยาว

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  999+
  views

 • ฉาน,ฉาน ๔

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  589
  views

 • จีนแสโสกา

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  209
  views

 • เซ่นเหล้า

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  266
  views

 • ตวงพระธาตุ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  785
  views

 • ทะเลบ้า

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  402
  views

 • นาคเกี่ยว,นาคเกี้ยว,นาคเกี่ยวพระสุเมรุ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  562
  views

 • เบ้าหลุด

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  111
  views

 • พม่าแทงกบ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  740
  views

 • พม่ารำขวาน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  329
  views

 • พระจันทร์ครึ่งซีก,พระจันทร์ครึ่งซีก ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  582
  views

 • พระเจ้าลอยถาด

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  204
  views

 • ม้าย่อง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  575
  views

 • ลมพัดชายเขา

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  392
  views

 • สมิงทอง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  269
  views

 • สร้อยทะแย

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  295
  views

 • สาลิกาแก้ว

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  796
  views

 • สาลิกาเขมร

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  999+
  views

 • ศรีสังคีต

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  414
  views

 • หงส์ทอง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  818
  views

 • หนีเสือ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  762
  views

 • หวนคำนึง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  151
  views

 • สุรางค์จำเรียง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  479
  views

 • เหราเล่นน้ำ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  264
  views

 • คำขึ้นต้น

  แปลว่า
  น. คำใช้เขียนขึ้นต้นจดหมายถึงผู้รับตามฐานะของผู้รับแต่ละคน เช่น นมัสการ ใช้เป็นคำขึ้นต้นจดหมายถึงพระภิกษุ เรียน ใช้เป็นคำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลธรรมดา; คำใช้ขึ้นต้นสำหรับร้อยกรองบางประเภท เช่น บัดนั้น เมื่อนั้น ครานั้น สักวา.

  999+
  views

 • คำประสาน

  แปลว่า
  น. คำที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมาประกอบกัน อาจเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้ ๒ คำมาประกอบกัน เช่น ชดช้อย ครื้นเครง หรือเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้คำหนึ่งประกอบกับคำที่เกิดอิสระได้อีกคำหนึ่ง เช่น ชาวไร่ อ่อนช้อย, คำผสาน ก็เรียก.

  999+
  views

 • คำพ้องความ

  แปลว่า
  น. คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น โคกับวัว ควายกับกระบือ มนุษย์กับคน, ไวพจน์ ก็ว่า.

  999+
  views

 • ยืนคำ

  แปลว่า
  ก. ยืนยันคำพูดที่พูดไปแล้วโดยไม่เปลี่ยนแปลง.

  729
  views

 • หน่วยคำ

  แปลว่า
  น. หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาซึ่งมีความหมาย อาจมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือเป็นคำก็ได้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ หน่วยคำอิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังได้ เช่น นก บันได เรียน และหน่วยคำไม่อิสระ คือ หน่วยคำที่ปรากฏตามลำพังไม่ได้ ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นเสมอ เช่น นัก ชาว. (อ. morpheme).

  317
  views

 • คำกร่อน

  แปลว่า
  (ไว) น. คำที่ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง อะ โดยยังคงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยวหรือเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบอักษรกล้ำไว้ มักจะเกิดในคำสองพยางค์ที่พยางค์แรกออกเสียงเบา เช่น หมากม่วง เป็น มะม่วง ต้นเคียน เป็น ตะเคียน อันหนึ่ง เป็น อนึ่ง แจ้นแจ้น เป็น จะแจ้น ขวักไขว่ เป็น ขวะไขว่ โครมโครม เป็น คระโครม, และมีปรากฏในคำพยางค์เดียวด้วย เช่น เสีย เป็น ซะ แล้ว เป็น ละ, แต่บางกรณีก็ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง เออะ หรือ อึ เช่น เถิด เป็น เถอะ หรือ เป็น รึ.

  999+
  views

 • คำบอกกล่าว

  แปลว่า
  (กฎ) น. ข้อความที่บุคคลฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวาจา ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิ สงวนสิทธิ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำบอกกล่าวสนองในการทำสัญญา คำบอกกล่าวเลิกสัญญา คำบอกกล่าวว่าจะบังคับจำนอง, การส่งตั๋วแลกเงินที่เขาไม่รับรองคืน ก็ถือว่า เป็นการให้คำบอกกล่าวอย่างหนึ่ง.

  231
  views

 • คำสร้อย

  แปลว่า
  น. คำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบทร้อยกรอง เพื่อความไพเราะของเสียงและความหมาย หรือเพื่อแสดงว่าจบตอน เช่น นาเฮย ฤๅ บารนี แก่แม่นา โสตถิ์เทอญ.

  999+
  views

 • ฉีกคำ

  แปลว่า
  ก. แยกพยางค์ของคำให้อยู่คนละวรรคหรือคนละบรรทัด มักใช้ในคำประพันธ์.

  999+
  views

 • ข้ามสมุทร

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง.

  928
  views

 • เข้าม่าน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  548
  views

 • จุ๊บแจง,จุ๊บแจง ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  999+
  views

 • จอมสุรางค์

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  463
  views

 • ชมสวนสวรรค์

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  220
  views

 • เชิดจีน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  174
  views

 • ตลกหัวเราะ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  838
  views

 • เต่ากินผักบุ้ง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  514
  views

 • บางขุนนนท์

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  206
  views

 • ใบ้คลั่ง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  212
  views

 • ประสานเนรมิต

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  327
  views

 • ปลาทอง,ปลาทอง ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  394
  views

 • เป่าหลอด

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  261
  views

 • พญาแปแล

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง

  517
  views

 • มะลิ่ม

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทย มีหลายชนิด.

  526
  views

 • มะลิเลื้อย

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  191
  views

 • ม้ารำ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  261
  views

 • ภิรมย์สุรางค์

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  865
  views

 • มโนราห์,มโนราห์ ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  401
  views

 • เยี่ยมวิมาน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  366
  views

 • วายุบุตรยาตรา

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  401
  views

 • สาลิกาชมเดือน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  705
  views

 • สาวน้อยเล่นน้ำ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  162
  views

 • หกบท

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  314
  views

 • สุดสงวน

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  393
  views

 • เกี๋ยงคำ

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นลําเจียก. (ดู ลำเจียก).

  598
  views

 • คำโท

  แปลว่า
  (ฉันทลักษณ์) น. คำที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์โทกำกับอยู่ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด เป็นคำบังคับในการแต่งโคลง เช่น ข้า คว้า แล้ว.

  999+
  views

 • คำผวน

  แปลว่า
  น. คำที่พูดทวนกลับได้ เช่น ตกที่อิฐ ผวนเป็น ติดที่อก.

  999+
  views

 • คำผสาน

  แปลว่า
  ดู คำประสาน.

  999+
  views

 • ย้อนคำ

  แปลว่า
  ก. ว่าสวนตอบตามคำที่เขาว่ามา เช่น ฝ่ายหนึ่งพูดว่า เธอโง่จริง อีกฝ่ายหนึ่งก็ย้อนคำว่า แล้วเธอไม่โง่หรือ.

  221
  views

 • สวนคำ

  แปลว่า
  ว. อาการที่พูดย้อนตอบทันที เช่น พอเขาว่ามา ฉันก็ว่าสวนคำไป.

  186
  views

 • ขวัญอ่อน,ขวัญอ่อน ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  618
  views

 • ขะแมซอ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  150
  views

 • ขะแมธม

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  117
  views

 • ครวญหา

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  932
  views

 • คลื่นกระทบฝั่ง,คลื่นกระทบฝั่ง ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  733
  views

 • ขึ้นพลับพลา

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  842
  views

 • ชกมวย

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  723
  views

 • เงี้ยวระเริง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  160
  views

 • เงี้ยวรำลึก

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  166
  views

 • ตะลุ่มโปง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  523
  views

 • ใช้เรือ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  142
  views

 • เต่าทอง,เต่าทอง ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  195
  views

 • แปดบท

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  439
  views

 • พิทักษ์สันติ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  175
  views

 • ม้าสะบัดกีบ

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  276
  views

 • รำพัด

  แปลว่า
  (ปาก) ก. เล่นไพ่ไทย.

  632
  views

 • สี่บท

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  257
  views

 • โสมส่องแสง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  406
  views

 • หรุ่ม,หรุ่ม ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  123
  views

 • เขียนไทย

  แปลว่า
  น. วิชาเขียนภาษาไทยตามคําบอกของครู เพื่อฝึกเขียนตัวสะกดการันต์ให้ถูกต้อง, เขียนตามคำบอก ก็ว่า.

  999+
  views

ค้นหา "คำไทย" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Thai vowel symbol

  แปลว่า
  ไม้ม้วน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมี 20 คำ
  เพิ่มเติม
  เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ ใ

  204
  views

 • Thai dictation

  แปลว่า
  เขียนไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ฉันไม่ชอบเขียนไทยเลย มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมาก
  เพิ่มเติม
  วิชาเขียนคำภาษาไทยตามคำบอกของครู

  221
  views

 • Translate Pali into Thai

  แปลว่า
  แปลยกศัพท์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  กรมพระปรมาแปลยกศัพท์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
  เพิ่มเติม
  ยกคำบาลีขึ้นมาแปลเป็นไทยไปทีละคำ

  577
  views

 • Freedom

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น
  เพิ่มเติม
  ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส

  311
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก
  เพิ่มเติม
  ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

  326
  views

 • Pronunciation

  แปลว่า
  เสียงอ่าน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากว่า คำไทยบางคำเสียงอ่านที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
  เพิ่มเติม
  เสียงที่ออกจากการอ่านตัวหนังสือ

  213
  views

 • Word formation

  แปลว่า
  การสร้างคำ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย
  เพิ่มเติม
  ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

  999+
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ไทย
  ประเภท
  N

  274
  views

 • Inherent vowel

  แปลว่า
  สระลดรูป
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ
  เพิ่มเติม
  สระที่ไม่ปรากฏรูป

  251
  views

 • Thai

  แปลว่า
  คนไทย, ชาวไทย
  ประเภท
  N

  311
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  เกี่ยวกับไทย
  ประเภท
  ADJ

  249
  views

 • Thai painting

  แปลว่า
  ลายไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย
  เพิ่มเติม
  ลายแบบศิลปะของไทย

  251
  views

 • Write one's penmanship in Thai language

  แปลว่า
  คัดไทย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน
  เพิ่มเติม
  เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง

  153
  views

 • Thai dance

  แปลว่า
  รำไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การรำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไป จนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

  277
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

  300
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ชาวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

  371
  views

 • Thai watchman

  แปลว่า
  ไทยยาม
  ประเภท
  N

  218
  views

 • Move the bottom up and down

  แปลว่า
  เด้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำว่าเด้าเป็นคำที่ไม่สุภาพในภาษาไทย
  เพิ่มเติม
  ทำก้นขึ้นๆ ลงๆ

  261
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  คนไทย
  ประเภท
  N

  236
  views

 • Siamese

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N

  291
  views

 • Penmanship in Thai language

  แปลว่า
  คัดไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในชั่วโมงคัดไทย ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือ เพราะหากคัดไม่เสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้าน
  เพิ่มเติม
  วิชาฝึกเขียนลายมือ

  195
  views

 • Thai dessert

  แปลว่า
  ขนมไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ขนมไทยมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญ

  999+
  views

 • Thailand

  แปลว่า
  ประเทศไทย
  ประเภท
  N

  279
  views

 • Crowd

  แปลว่า
  ไทยมุง
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คนจำนวนมากที่เข้าไปรุมดู

  634
  views

 • Muskmelon

  แปลว่า
  แตงไทย
  ประเภท
  N

  235
  views

 • Siamese cat

  แปลว่า
  แมวไทย
  ประเภท
  N

  178
  views

 • Thai

  แปลว่า
  คนไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารแบบกวางตุ้งจะถูกปากคนไทย

  361
  views

 • Miss Thailand

  แปลว่า
  นางสาวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
  เพิ่มเติม
  หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย

  138
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บุหรี่นำเข้าจะต้องมีการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาไทยด้วย
  เพิ่มเติม
  ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศไทย

  364
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ภาษาไทย
  ประเภท
  N

  392
  views

 • Gulf of Thailand

  แปลว่า
  อ่าวไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การขุดคอคอดกระจะทำให้กระแสน้ำเย็นในทะเลอันดามันไหลเข้ามาในอ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดมากขึ้น

  313
  views

 • Speech classification

  แปลว่า
  วจีวิภาค
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์
  เพิ่มเติม
  ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยการแบ่งคำพูดเป็นชนิดต่างๆ

  173
  views

 • Verb

  แปลว่า
  คำกริยา
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในทางไวยากรณ์มีคำอยู่ 8 ประเภท คือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และ คำอุทาน
  เพิ่มเติม
  หมวดคำประเภทหนึ่ง ที่แสดงอาการกริยาต่างๆ

  165
  views

 • Preposition

  แปลว่า
  คำบุพบท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ
  เพิ่มเติม
  คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม

  235
  views

 • Borrow

  แปลว่า
  ยืม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำไทยของเราบางคำต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต
  เพิ่มเติม
  ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน

  436
  views

 • Thai

  แปลว่า
  เกี่ยวกับคนไทย, เกี่ยวกับภาษาไทย
  ประเภท
  ADJ

  334
  views

 • Grammar

  แปลว่า
  ไวยากรณ์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
  เพิ่มเติม
  วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

  318
  views

 • Translate

  แปลว่า
  ถอดความหมาย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด

  518
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำประสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำบาลีกับคำไทยประสมกันให้อ่านอย่างคำประสมคือไม่มีเสียงอะระหว่างพยางค์
  เพิ่มเติม
  คำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่ง

  192
  views

 • Thai flag of red, white and blue

  แปลว่า
  ธงไตรรงค์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า
  เพิ่มเติม
  ธงชาติของไทย

  265
  views

 • A game consisting in holding one's breath while running

  แปลว่า
  ตี่ 2
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขายังคงนั่งนิ่งอยู่กับดวงดอม ขณะที่เพื่อนคนอื่นลุกไปเล่นตี่จับกัน
  เพิ่มเติม
  การละเล่นอย่างหนึ่งของไทย

  213
  views

 • Tone marks

  แปลว่า
  วรรณยุกต์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร
  เพิ่มเติม
  เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย

  196
  views

 • Thai

  แปลว่า
  ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
  ประเภท
  ADJ

  331
  views

 • New-style Thai song

  แปลว่า
  เพลงไทยสากล
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้เป็นไทยเฉพาะเนื้อเพลง ส่วนทำนองก็ยังคงเป็นของฝรั่ง

  209
  views

 • Communications Authority of Thailand

  แปลว่า
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  191
  views

 • Port Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  220
  views

 • Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

  แปลว่า
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  422
  views

 • Port Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกู้ยืมสำหรับบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทย และขยายการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนภายใน15ปี

  245
  views

 • State Railway of Thailand

  แปลว่า
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คุณน้าของฉันทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

  273
  views

 • Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  282
  views

 • Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

  แปลว่า
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  379
  views

 • Petroleum Authority of Thailand

  แปลว่า
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  206
  views

 • The Tourism Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เมื่อคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คุณสามารถติดต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

  555
  views

 • Airports Authority of Thailand

  แปลว่า
  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

  150
  views

 • The Industrial Estate Authority of Thailand

  แปลว่า
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  396
  views

 • Sport Authority of Thailand

  แปลว่า
  การกีฬาแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขึ้นที่ จ.เชียงใหม่

  217
  views

 • Old-style Thai song

  แปลว่า
  เพลงไทยเดิม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี

  189
  views

 • Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารของชาติ
  เพิ่มเติม
  หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงิน

  305
  views

 • Thai folk song

  แปลว่า
  อีแซว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ครูสอนอีแซวให้ฉันกะจะให้เป็นแม่เพลงเมืองสุพรรณ
  เพิ่มเติม
  เพลงไทย

  282
  views

 • Compound word

  แปลว่า
  คำผสม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าเป็นคำผสมหรือคำประสมในแง่ของโครงสร้าง

  195
  views

 • Verbatim

  แปลว่า
  คำต่อคำ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ

  267
  views

 • Word for word

  แปลว่า
  คำต่อคำ, ทุกคำพูด, ทุกคำ
  ประเภท
  IDM

  170
  views

 • Foreign word

  แปลว่า
  คำต่างประเทศ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เทนนิส ฟุตบอลเป็นคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยแต่ออกสำเนียงไทยๆ

  120
  views

 • Pathum Thani

  แปลว่า
  ปทุมธานี
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงมาก
  เพิ่มเติม
  จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย

  217
  views

 • Praise

  แปลว่า
  คำสรรเสริญ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ

  457
  views

 • Group

  แปลว่า
  ชุด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้

  474
  views

 • Export-Import Bank of Thailand

  แปลว่า
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  175
  views

 • Telephone Organization of Thailand

  แปลว่า
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  บริษัท ที ที แอนด์ ทีเซ็นสัญญารับสัมปทานโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมายจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  361
  views

 • Mass Communication Organization of Thailand

  แปลว่า
  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  ประเภท
  N

  368
  views

 • Single word

  แปลว่า
  คำเดี่ยว
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

  999+
  views

 • Transliterate

  แปลว่า
  ทับศัพท์
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้โดยตรง หรือทับศัพท์นั้น ควรใช้เมื่อจำเป็นตามกาลเทศะ หรือเมื่อไม่มีคำในภาษาไทยใช้
  เพิ่มเติม
  รับเอาคำของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร

  235
  views

 • Spoonerism

  แปลว่า
  คำผวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม
  เพิ่มเติม
  คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

  133
  views

 • Surely

  แปลว่า
  อย่างมั่นใจ
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยต่างแสดงออก และตอบคำถามกันอย่างมั่นใจ

  360
  views

 • Pronoun

  แปลว่า
  คำสรรพนาม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การเลือกใช้คำสรรพนามในภาษาไทยนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมด้วย
  เพิ่มเติม
  คำที่ใช้แทนคำนาม

  226
  views

 • Verse

  แปลว่า
  คำโคลง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก

  234
  views

 • Categorization

  แปลว่า
  การจัดประเภท
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การจัดประเภทของคำสามารถดูได้จากหน้าที่ของคำ

  327
  views