คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Posted on May 03,2018 at 08:41 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด I

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Integral ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Image ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Intranet ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Infrared ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Internet ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Infrastructure ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Ion ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Ireland ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

ISO ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I.

Israel ทับศัพท์เป็น