Search by tag: telephone

ประโยคที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

Written on September 5, 2016 in ภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมมีชุดคำศัพท์ ประโยคและวลีที่มีประโยชน์และใช้บ่อยในการโทรศัพท์มาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กัน เพราะคิดว่าในชีวิตประ...

Continue reading