Search by tag: %e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c

ประโยคที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

Written on September 5, 2016 in ภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมมีชุดคำศัพท์ ประโยคและวลีที่มีประโยชน์และใช้บ่อยในการโทรศัพท์มาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กัน เพราะคิดว่าในชีวิตประ...

Continue reading