Search by tag: %e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2

หลักการสื่อสารกันของมนุษย์

Written on September 17, 2017 in ภาษาไทย

ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้น มนุษย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆ ซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายของอีกฝ่า...

Continue reading