Search by tag: %e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ธรรมเบื้องต้น

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ธรรม

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading