Search by tag: %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b4%e0%b8%95

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?

Written on August 17, 2016 in สำนวนไทย

หลายคนต่างสงสัยว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันเลย เพราะว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม...

Continue reading