Search by tag: %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ภาษาทางการ

Written on June 24, 2018 in ทั่วไป

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเหมาะสมที่ใช้ ไม่ว่...

Continue reading

ระดับของภาษา

Written on September 11, 2017 in ภาษาไทย

ในชีวิตประจำวันเราต่างสื่อสารกันอย่างมากมายหลากหลายผู้คนซึ่งภาษาและลักษณะภาษาที่ใช้พูดกับแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน วันนี...

Continue reading