Posts tagged: ผูกมิตร

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น
ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์
ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่ ให้แก่ญาติพี่น้อง ให้แก่คนยากจนหรือการบริจาคทั่ว ๆ ไป

© 2016 Kint Studio. All rights reserved.