พุทธสุภาษิต

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ อ่านว่า ทะทัง มิดตานิ คันถะติ

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น

ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์

ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่ ให้แก่ญาติพี่น้อง ให้แก่คนยากจนหรือการบริจาคทั่ว ๆ ไป

(more…)

By Admin, ago