Search by tag: %e0%b8%84%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a2

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?

Written on August 17, 2016 in สำนวนไทย

หลายคนต่างสงสัยว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันเลย เพราะว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม...

Continue reading