Search by tag: %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95

คำสนธิ

Written on August 25, 2016 in คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แ...

Continue reading

คำสมาส

Written on August 24, 2016 in คำสมาส

คำสมาส เป็นคำที่เกิดจากการรวมคำสองคำซึ่งต่างก็เป็นคำบาลีหรือสันสกฤตเข้าเป็นคำเดียวกัน โดยการนำมาเรียงต่อกัน ไม่ได้มีกา...

Continue reading