Search by tag: %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b4

คำสนธิ

Written on August 25, 2016 in คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แ...

Continue reading