Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b23%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87

กริยาช่อง 2

Written on August 8, 2017 in กริยา3ช่อง

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง ค...

Continue reading