Category: สุภาษิต

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?

Written on August 17, 2016 in สำนวนไทย

หลายคนต่างสงสัยว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันเลย เพราะว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม...

Continue reading