Category: กริยา3ช่อง

กริยาช่อง 2

Written on August 8, 2017 in กริยา3ช่อง

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง ค...

Continue reading

กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด พร้อมคำอ่าน

Written on June 27, 2017 in กริยา3ช่อง

ในภาษาอังกฤษ การใช้คำประเภทคำกริยา นั้นจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากภาษาไทยในเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำตามช่วงของเวลา ในภาษาไ...

Continue reading