Archive for: June 2017

กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด พร้อมคำอ่าน

Written on June 27, 2017 in กริยา3ช่อง

ในภาษาอังกฤษ การใช้คำประเภทคำกริยา นั้นจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากภาษาไทยในเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำตามช่วงของเวลา ในภาษาไ...

Continue reading

วิธีการใช้ let และ let’s ในภาษาอังกฤษ

Written on June 20, 2017 in ภาษาอังกฤษ

หนึ่งในบรรดาคำขึ้นต้นประโยค และเห็นบ่อยครั้งในบทสนทนา ก็จะมีคำว่า Let นี้แหละเป็นคำแรกที่นึกถึงเลย แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นหน่ะ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด อดทน

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สามัคคี

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สร้างตัว

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศีล

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศรัทธา

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด วาจา

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด มิตร

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น ...

Continue reading