ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน – แปลเพลง

หลังจากเปิดตัวเพลงมาได้ไม่นาน ก้องหล้า ยอดจำปาหรือก้องห้วยไร่ก็โด่งดังเป็นพลุแตกด้วยบทเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ที่คนร้องได้ทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ด้วยเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอีสานนั้นทำให้หลายคนยังสงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น
ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์
ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่ ให้แก่ญาติพี่น้อง ให้แก่คนยากจนหรือการบริจาคทั่ว ๆ ไป

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

บัณฑิต ที่แปลว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา หรือ ผู้มีปัญญา ตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤต
บาลี
ปณฺฑิต
สันสกฤต
ปณฺฑิต

Yet ใช้อย่างไร

Yet แปลว่า ยัง

Present Perfect Tense
ใช้กริยาช่อง 3 ที่จะพูดถึงสิ่งที่เริ่มในอดีต
และเป็นจริงอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

ปราชญ์ หมายถึง บุคคลผู้มีปัญญา รู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควร รู้ว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป และละสิ่งที่เป็นบาป เจริญแต่สิ่งที่เป็นกุศล การรักษาศีลก็เป็นการทำบุญกุศล อย่างหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์มาก ปราชญ์ท่านก็รู้จึงได้รักษาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เพราะเมื่อรักษาศีลให้ดีให้เคร่งครัดแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวต่อโทษและภัยต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการป้องกันจากอบาย และเป็นหนทางที่จะยกตนขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมชั้นสูง ๆ ขึ้นไปอีก จนกนะทั่งถึงพระนิพพาน