หลักการใช้ a, an, the

คำนำหน้าคำนามเพื่อคุณสมบัติมีหลายคำ แต่สงสัยใช่มั้ยหล่ะว่าคำไหนใช้ตอนไหน เมื่อไหร่ และยังไง เดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน


คำนำหน้าคำนามเพื่อคุณสมบัติมีหลายคำ แต่สงสัยใช่มั้ยหล่ะว่าคำไหนใช้ตอนไหน เมื่อไหร่ และยังไง เดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน

คำ article

คำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

  1. Indefinite Article ได้แก่ a, an (ใช้กับคำนามนับได้ที่ไม่เจาะจง)
  2. Definite Article ได้แก่ the (ใช้กับคำนามนับได้ที่เจาะจง)

 

หลักการใช้  A

ใช้นำคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ มีความหมายเป็น หนึ่ง โดยเราไม่ต้องสนใจไปเจาะจงว่าหมายถึง “อันนี้” “คนนั้น” “ตัวโน้น”

She has a dog.
I buy a kitty blanket.
This is a durian.

 

หลักการใช้ an

นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระไม่ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ตาม เช่น
an elephant, an apple , an hour (ขึ้นต้นด้วย h เป็นพยัญชนะ แต่ออกเสียง “อาวร์” ซึ่งมาจากตัว o, u, และ r), an umbrella (ขึ้นต้นด้วย u เป็นสระ และออกเสียง “อัม” ซึ่งมาจากการผสมตัว u กับ m) ,  an apple

 

หลักการใช้ the

1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า คนไหน อันไหน สิ่งไหน

2. ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียวได้แก่  the sun, the moon, the sky

3. ใช้ the กับชื่อ สถานที่

ทะเล the Pacific

เทือกเขา the Himalayas

แม่นํ้า the Mississippi

ทะเลทราย the Sahara

โรงแรม the Plaza Hotel

โรงหนังโรงละคร the Playhouse

พิพิธภัณฑ์ the National Museum

ชื่อประเทศที่มีคำว่า Republic , Kingdom , State

4. ใช้ the ก่อนคำว่า same เช่น

– Your shirt is the same color as mine.

 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น