อักษรย่อหน่วยงานราชการของไทย

อักษรย่อหน่วยงานราชการของไทย

ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์หรือการติดต่อกันโดยตรง บางครั้งก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากการรับและส่งสารที่ไม่ตรงกัน เช่น การไม่เข้าใจศัพท์เฉพาะทางด้านเทคนิค หรือคำศัพท์เฉพาะธุรกิจนั้น รวมถึงคำย่อต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำเหล่านั้นโดยตรง ซึ่งอาจจะทำให้การใช้ในการสื่อสารทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะจะเกิดการเข้าใจที่ไม่ตรงนัก

วันนี้เราจึงได้รวบรวมอักษรย่อของหน่วยงานในประเทศไทยที่คาดว่าจะต้องได้เจอบ่อย ๆ มาให้ได้เรียนรู้ว่าชื่อเต็มจริง ๆ แล้วนั้นคืออะไรจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดและใช้ได้อย่างถูกต้อง

แต่ก่อนจะไปดูว่ามีอักษรย่อของหน่วยงานใดบ้างต้องรู้ก่อนอักษรย่อนั้นคืออะไร

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ หรือ Synonym เป็นการใช้อักษรตัวแรกของคำสำคัญมาเรียงเข้าด้วยกันตามลำดับแล้วใช้มหัพภาค ( . ) เติมลงไประหว่างตัวอักษรหรือท้ายคําแต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ เจตนาเพื่อให้ประหยัดคํา การเขียนคำย่อให้สั้นลงซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้คือ คําย่อซึ่งมีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ห้ามนำมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบแผน

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส., ร.ร., พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละตินส่วนใหญ่จะไม่มีจุด

 

รวมอักษรย่อหน่วยงานราชการของไทย

สกอ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission : OHEC)

สป. ย่อมาจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education : OPSME)

สพฐ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission : OBEC)

สอศ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission : OVEC)

สกศ. ย่อมาจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council : ONEC)

ศธ. ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กอศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กพฐ. ย่อมาจาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สช. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (Office of the Private Education Commission : OPEC)

ก.ค.ศ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา

สทศ. ย่อมาจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Institute of Educational Testing Service(Public Organization))

สมศ. ย่อมาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สกว. ย่อมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF)

สสวท. ย่อมาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology : IPST)

สวทช. ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สคบส. ย่อมาจาก สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สพร. ย่อมาจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ก.พ.ร. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คพร. ย่อมาจาก คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สพท. ย่อมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สปอ. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

สปช. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

วค. ย่อมาจาก วิทยาลัยครู

สปจ. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

วปอ. ย่อมาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (Thailand National Defence College : TNDC)

สำนักงาน ก.พ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Office of the Civil Service Commission : OCSC)

กยศ. ย่อมาจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กศน. ย่อมาจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Office of the Non-Formal and Informal Education : NFE)

ศรช. ย่อมาจาก ศูนย์การเรียนชุมชน

ศฝช. ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

นร. ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี

กห. ย่อมาจาก กระทรวงกลาโหม

กค. ย่อมาจาก กระทรวงการคลัง

กษ. ย่อมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คค. ย่อมาจาก กระทรวงคมนาคม

ทส. ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. ย่อมาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. ย่อมาจาก กระทรวงพลังงาน

พณ. ย่อมาจาก กระทรวงพาณิชย์

มท. ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย

ยธ. ย่อมาจาก กระทรวงยุติธรรม

รง. ย่อมาจาก กระทรวงแรงงาน

วธ. ย่อมาจาก กระทรวงวัฒนธรรม

วท. ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สธ. ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข

อก. ย่อมาจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

สคบ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( Office of the Consumer Protection Board : OCPB)

อย. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)

ก.ต. ย่อมาจาก คณะกรรมการตุลาการ

กนอ. ย่อมาจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กทท. ย่อมาจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กต. ย่อมาจาก กระทรวงการต่างประเทศ

กก. ย่อมาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

พม. ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฟน. ย่อมาจาก การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority : PEA)

ก.พ.ด. ย่อมาจาก กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ธอส. ย่อมาจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)

ธกส. ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives : BAAC)

บช.น. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บช.ภ. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธร

ปปป. ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ปปส. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด (Office of the Narcotics Control Board : ONCB)

อตก. ย่อมาจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (The Marketing Organization for Farmers)

อสค. ย่อมาจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (Dairy Farming Promotion Organization of Thailand)

อปท. ย่อมาจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

หวังว่าอักษรย่อที่นำมาฝากวันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้อ่านสำหรับใช้สื่อสารหรือดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป และหากสนใจในเรื่องของอักษรย่อบทความหน้าอาจจะเป็นหมวดอื่น ๆ ที่ยังเหลืออีกมาก แล้วไว้พบกันกับเกร็ดความรู้ที่มีประโยชน์กับการสื่อสารในครั้งหน้า


อ่านต่อเพิ่มเติม