บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศรัทธา

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศรัทธา | Wordy Guru

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดศรัทธา

  หมวดหมู่
คนใดมีใจผ่องใส ให้ข้าวด้วยศรัทธา, คนนั้นย่อมได้ข้าว ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้าเหมือนกัน หมวดศรัทธา
ผู้มีศรัทธา มีปัญญา ตั้งในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล แม้คนเดียว ย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติ และ พวกพ้องผู้ไม่มีศรัทธา หมวดศรัทธา
ผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยศและโภคะ จะไปสู่ถิ่นใด ๆ ก็มีคนบูชาในถิ่นนั้น ๆ หมวดศรัทธา
ผู้ใดใคร่เห็นผู้มีศีล ปรารถนาฟังพระสัทธรรม กำจัดมลทิลคือความตระหนี่ได้, ผู้นั้นแลท่านเรียกว่าผู้มีศรัทธา หมวดศรัทธา
ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้ หมวดศรัทธา
ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ หมวดศรัทธา
ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศล หมวดศรัทธา
ศรัทธาเป็นทรัพย์ ประเสริฐของคนในโลกนี้ หมวดศรัทธา
ศรัทธาเป็นเพื่อนของคน หมวดศรัทธา
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ศรัทธา