พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ธรรมเบื้องต้น

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดธรรมเบื้องต้น

  หมวดหมู่
การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก หมวดธรรมเบื้องต้น
การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง หมวดธรรมเบื้องต้น
กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข หมวดธรรมเบื้องต้น
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ หมวดธรรมเบื้องต้น
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร หมวดธรรมเบื้องต้น
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข หมวดธรรมเบื้องต้น
คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก หมวดธรรมเบื้องต้น
คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน หมวดธรรมเบื้องต้น
คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ หมวดธรรมเบื้องต้น
คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น หมวดธรรมเบื้องต้น
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี หมวดธรรมเบื้องต้น
ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง หมวดธรรมเบื้องต้น
ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย หมวดธรรมเบื้องต้น
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้ หมวดธรรมเบื้องต้น
ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้ หมวดธรรมเบื้องต้น
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี หมวดธรรมเบื้องต้น
ความอดทน นำสุขมาให้ หมวดธรรมเบื้องต้น
ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล หมวดธรรมเบื้องต้น
คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย หมวดธรรมเบื้องต้น
จงเตือนตน ด้วยตนเอง หมวดธรรมเบื้องต้น
ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า หมวดธรรมเบื้องต้น
ตนเป็นที่พึ่งของตน หมวดธรรมเบื้องต้น
ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง หมวดธรรมเบื้องต้น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หมวดธรรมเบื้องต้น
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ หมวดธรรมเบื้องต้น
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม หมวดธรรมเบื้องต้น
บัณฑิตย่อมฝึกตน หมวดธรรมเบื้องต้น
บิดามารดา เป็นบูรพาจารย์ของบุตร หมวดธรรมเบื้องต้น
บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร หมวดธรรมเบื้องต้น
ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด หมวดธรรมเบื้องต้น
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ หมวดธรรมเบื้องต้น
ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ หมวดธรรมเบื้องต้น
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ หมวดธรรมเบื้องต้น
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก หมวดธรรมเบื้องต้น
พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ หมวดธรรมเบื้องต้น
พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึ่งสละ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง) หมวดธรรมเบื้องต้น
พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น หมวดธรรมเบื้องต้น
ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา หมวดธรรมเบื้องต้น
วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ หมวดธรรมเบื้องต้น
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมวดธรรมเบื้องต้น
อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ หมวดธรรมเบื้องต้น
เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) หมวดธรรมเบื้องต้น
เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที หมวดธรรมเบื้องต้น
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ธรรมเบื้องต้น

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม