บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การปกครอง

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การปกครอง

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์ 

หมวด หมวดการปกครอง

  หมวดหมู่
การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น หมวดการปกครอง
คนที่เป็นใหญ่ จะต้องใคร่ครวญให้ดีก่อน จึงลงโทษ หมวดการปกครอง
คนพาล เป็นผู้นำไม่ได้ หมวดการปกครอง
ชาวชนบทไม่ได้รับการพิทักษ์รักษา ถูกกดขี่ด้วยค่าธรรมเนียมโดยไม่ชอบธรรม กลางคืนโจรปล้น กลางวันข้าราชการข่มเหง ในแว่นแคว้นผู้ปกครองชั่วร้าย ย่อมมีคนอาธรรม์มากมาย หมวดการปกครอง
ดูเถิดมหาราช พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับ ดูความเป็นอยู่ ความเป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบท ครั้นได้เห็นได้ฟังแล้ว จึงปฎิบัติราชกิจนั้นๆ หมวดการปกครอง
ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน หมวดการปกครอง
ถึงมีกำลังพลน้อย แต่มีความคิด ก็เอาชนะกองทัพใหญ่ที่ไร้ความคิดได้ หมวดการปกครอง
ถ้าผู้ปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เป็นสุข หมวดการปกครอง
ท่านผู้ครองแผ่นดิน ทั้งหลาย การที่ทำโดยผลีผลามจะแผดเผาตัวได้ หมวดการปกครอง
ผู้ครองแผ่นดินที่เจ้าสำราญ แส่หาแต่กามารมณ์ โภคทรัพย์จะพินาศหมด นี่แลที่เรียกว่าทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดิน หมวดการปกครอง
ผู้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ได้ชื่อว่าผู้เที่ยงธรรม หมวดการปกครอง
ผู้บริหารฉลาดและเข้มแข็ง จึงจะดี หมวดการปกครอง
ผู้บริหารหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่เป็นคนพาลย่อม ไม่เป็นผลดี หมวดการปกครอง
ผู้บริหารหมู่ชน เป็นปราชญ์ และมีกำลังเข้มแข็งจึงจะเป็นผลดี หมวดการปกครอง
ผู้บริหารโง่ ถึงจะเข้มแข็ง ก็ไม่ดี หมวดการปกครอง
ผู้ปกครองชอบธรรมจึงจะดี หมวดการปกครอง
ผู้ปกครองต้องทราบรายได้รายจ่ายด้วยตนเอง ต้องทราบกิจการที่ทำแล้ว และยังมิได้ทำด้วยตนเอง หมวดการปกครอง
ผู้ปกครองที่ฉลาด พึงแสวงสุขเพื่อประชาชน หมวดการปกครอง
ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย หมวดการปกครอง
ผู้เป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ย่อมตกจากอำนาจ หมวดการปกครอง
ผู้ใดทำความชั่วด้วยสำคัญตัวว่า เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ครั้นทำแล้ว ก็ไม่หวั่นเกรงต่อคนทั้งหลาย ผู้นั้นจะดำรงชีพอยู่ยืนยาวด้วยความชั่วนั้นก็หาไม่ แม้เทพทั้งหลาย ก็มองดูเขาด้วยนัยน์ตาอันเหยียดหยาม หมวดการปกครอง
ผู้ใดไม่รู้เท่าทันเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้โดยพลัน ผู้นั้นจะหลงเข้าไปในอำนาจของศัตรู และจะเดือดร้อนภายหลัง หมวดการปกครอง
พึงข่มคนที่ควรข่ม หมวดการปกครอง
พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง หมวดการปกครอง
พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง หมวดการปกครอง
พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง หมวดการปกครอง
ยกย่องผู้ควรยกย่องเป็นอุดมมงคล หมวดการปกครอง
ราชา เป็นสง่าแห่งแคว้น หมวดการปกครอง
สักการะฆ่าคนชั่วได้ หมวดการปกครอง
อย่าสำคัญตนว่า เรามีอำนาจยิ่งใหญ่ แล้วทำให้ประชาชนพลอยพินาศ หมวดการปกครอง
อำนาจเป็นใหญ่ในโลก หมวดการปกครอง
อิสรภาพ เป็นสุขทั้งสิ้น หมวดการปกครอง
เมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาท โภคทรัพย์ในรัฐทั้งหมดย่อมพินาศ นี่แลเรียกว่าทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดิน หมวดการปกครอง
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามฟากอยู่ ถ้านำฝูงไปคด โคทั้งหมดก็ว่ายคดไปตาม ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นใหญ่ ถ้าประพฤติอธรรม จะป่วยกล่าวไปไยถึงประชาชนที่เหลือ ถ้าราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐทั้งหมด หมวดการปกครอง
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามฟากอยู่ ถ้านำโคฝูงไปตรง โคทั้งหมดย่อมว่ายตรงไปตาม ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนที่เหลือก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึง ถ้าราชาตั้งอยู่ในธรรม รัฐทั้งหมดย่อมอ หมวดการปกครอง
เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อม หมวดการปกครอง
เมื่อมีความมัวเมา ก็เกิดความประมาท หมวดการปกครอง
เมื่อมีความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง หมวดการปกครอง
เมื่ออนารชนก่อกรรมชั่ว อารชนใช้อาชญาหักห้าม การกระทำนั้น เป็นการสั่งสอน หาใช่เป็นเวรไม่ บัณฑิตทั้งหลายเข้าใจกันอย่างนี้ หมวดการปกครอง
เริ่มแรก แก้ไขข้อที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้เสร็จ ระงับความโกรธกริ้วและความบันเทิงไว้ก่อน จากนั้นจึงสั่งงาน ข้อนี้นักปราชญ์กล่าวว่าเป็นวัตร(ระเบียบปฎิบัติ) ของผู้ปกครอง หมวดการปกครอง
โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง หมวดการปกครอง
ในแว่นแคว้นของราชาผู้มีเมตตา มีธรรมมั่นคง ประชาชนจะนอนเป็นสุข เหมือนนอนอยู่ในบ้านของตัว ในร่มเงาอันเย็นสบาย หมวดการปกครอง

 

 

 

 

สามารถดูพุทธสุภาษิตเพิ่มเติม ได้ที่ลิงก์นี้เลย

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การปกครอง