คำสนธิ

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 52 ครั้ง

คำสนธิ -คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง

สมาสชน สนธิเชื่อม
  1. สระสนธิคือ การกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ เช่น วิทย+อาลัย    =   วิทยาลัย      พุทธ+อานุภาพ  =   พุทธานุภาพ มหา+อรรณพ  =   มหรรณพ     นาค+อินทร์    =   นาคินทร์ มัคค+อุเทศก์   =   มัคคุเทศก์    พุทธ+โอวาท    =   พุทโธวาท รังสี+โอภาส    =   รังสิโยภาส   ธนู+อาคม     =   ธันวาคม
  2. พยัญชนะสนธิเป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น     รหสฺ + ฐาน =  รโหฐาน    มนสฺ + ภาว = มโนภาว  (มโนภาพ) ทุสฺ + ชน  =  ทุรชน      นิสฺ + ภย  =  นิรภัย
  3. นฤคหิตสนธิ ได้แก่ การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิต หรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิตกับคำอื่นๆ เช่น สํ + อุทัย =   สมุทัย           สํ + อาคม   =   สมาคม สํ + ขาร      =   สังขาร           สํ + คม      =   สังคม สํ + หาร     =   สังหาร           สํ + วร       =    สังวร

   

ค้นหาคำสนธิ

รวมหมวดหมู่คำสนธิ

รวมคำสนธิ 100 คำ

รวมคำสนธิ 200 คำ

 

คำสนธิ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม