คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

พูดถึงเรื่องการศึกษาคำราชาศัพท์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอน ใหญ่ ๆ คือ

 

ตอนที่ 1 :คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

1. คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์

คำนามที่เป็นชื่อสิ่งของสำคัญที่ควรยกย่อง มีคำเติมหน้า ได้แก่

 • พระบรมมหาราช
 • พระบรมมหา
 • พระบรมราช
 • พระบรม
 • พระอัคราช
 • พระอัคร
 • และพระมหา
  • เช่น พระบรมมหาราชวัง
  • พระบรมมหาชนกพระบรมราชชนนี
  • พระบรมราชวงศ์
  • พระบรมอัฐิ
  • พระบรมโอรสาธิราช
  • พระอัครชายา
  • พระมหาปราสาท
  • พระมหาเศวตฉัตร เป็นต้น

คำนามเป็นชื่อสิ่งสำคัญรองลงมา นำหน้าด้วยคำ "พระราช" เช่น

 • พระราชวังพระราชวงศ์
 • พระราชทรัพย์
 • พระราชลัญจกร เป็นต้น

คำนามเป็นชื่อของสิ่งสามัญทั่วไปที่ไม่ถือว่าสำคัญส่วนใหญ่เป็นคำ บาลีสันสกฤต เขมร และคำไทยเก่า แต่บางคำก็เป็นคำไทยธรรมดานำหน้าด้วยคำ "พระ" เช่น

 • พระกร
 • พระบาท
 • พระโรค
 • พระฉาย
 • พระแท่น
 • พระเคราะห์ เป็นต้น

คำนามใดที่เป็นคำประสม มีคำ "พระ" ประกอบอยู่แล้ว ห้ามใช้คำ "พระ" นำหน้าซ้อนอีก เช่น

 • พานพระศรี (พานหมาก)
 • ขันพระสาคร (ขันน้ำ) เป็นต้น

คำนามที่เป็นชื่อสิ่งไม่สำคัญและคำนั้นมักเป็นคำไทย นำหน้าด้วยคำว่า "ต้น" เช่น

 • ม้าต้น
 • ช้างต้น
 • เรือนต้น

และนำหน้าด้วย “หลวง” เช่น

 • ลูกหลวง
 • หลานหลวง
 • รถหลวง
 • เรือหลวง
 • สวนหลวง

ส่วน "หลวง" ที่แปลว่าใหญ่ ไม่จัดว่าเป็นราชาศัพท์ เช่น

 • ภรรยาหลวง
 • เขาหลวง
 • ทะเลหลวง เป็นต้น

นอกจากคำว่า “ต้น” และ “หลวง” ประกอบท้ายคำแล้ว บางคำยังประกอบคำอื่นๆ อีก เช่น

 • รถพระที่นั่ง
 • เรือพระที่นั่ง
 • รถทรง
 • เรือทรง
 • ม้าทรง
 • ช้างทรง
 • น้ำสรง
 • ห้องสรง
 • ของเสวย
 • โต๊ะเสวย
 • ห้องบรรทม เป็นต้น

 

2. คําราชาศัพท์สำหรับเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ คือตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชินีลงไปถึงหม่อมเจ้า

ใช้พระราชนำหน้า เช่น

 • พระราชเสาวนีย์
 • พระราชประวัติ
 • พระราชดำรัส
 • พระราชกุศล
 • พระราโชวาท
 • พระราโชบาย เป็นต้น

ใช้พระนำหน้า เช่น

 • พระเศียร
 • พระองค์
 • พระหัตถ์
 • พระทัย
 • พระบาท

เว้นแต่หม่อมเจ้าไม่ใช้ "พระ" นำหน้า ใช้ว่า

 • เศียร
 • องค์
 • หัตถ์
 • หทัย
 • บาท เป็นต้น

คำนามราชาศัพท์สำหรับเจ้านายอยู่ในตัว ไม่ต้องใช้คำนำหน้าหรือคำต่อท้าย เช่น

 • วัง
 • ตำหนัก เป็นต้น

 

สำหรับคำว่า พระราชโองการ และพระราโชวาท หากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า "บรม" นำหน้าคำว่า "ราช" เสมอ

 

[อัปเดต] ไปต่อ ตอนที่ 2 คำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์


หรือดูเครื่องมือช่วยเรียนรู้คำราชาศัพท์ ดังนี้

คำราชาศัพท์ ทั้งหมด

ค้นหา คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ตามหมวดหมู่

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์"