คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 89 ครั้ง

คำราชาศัพท์นั้นอาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นสิ่งไกลตัวแต่จริงๆแล้วถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ อยากจะให้ทุกคนได้ศึกษาไว้เพราะจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคำราชาศัพท์ใช้อย่างไร เรื่องนี้เราได้เขียนแนะนำไว้กระทู้ก่อนหน้านี้แล้ว ลองศึกษากันก่อนได้ครับ วันนี้จึงนำคำราชาศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวกับร่างกายมาฝากให้ได้เรียนรู้คำต่างๆ ที่อาจจะยังไม่รู้กันครับ อาจจะเจอคำเหล่านี้ได้ในข้อสอบ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ อีกมาก ศึกษาไว้จะได้รู้ว่าหมายถึงอะไร

ราชาศัพท์                                                             ความหมาย พระเจ้า                                                                  หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์ พระเศียร                                                               หัว ศีรษะ พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ                                      กะโหลกศีรษะ  กะโหลกพระเศียร เส้นพระเจ้า                                                            เส้นผมของพระมหากษัตริย์ พระเกศา, พระเกศ, พระศก                                    เส้นผม ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก                        ไรผม ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา                                ขมวดผมที่เป็นก้นหอย พระโมลี, พระเมาลี                                                จุก หรือมวยผม พระจุไร                                                                ไรจุก ไรผม พระจุฑามาศ                                                         มวยผม ท้ายทอย พระเวณิ                                                                เปียผม  ช้องผม พระนลาฏ                                                             หน้าผาก พระขนง, พระภมู                                                 คิ้ว พระอุณาโลม                                                          ขนหว่างคิ้ว พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ                               ดวงตา พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ                                 ตาดำ พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว                             ตาขาว พระกนีนิกา, พระเนตรดารา                                    แก้วตา หนังพระเนตร, หลังพระเนตร                                  หนังตา   เปลือกตา  หรือหลังตา พระโลมจักษุ,  ขนพระเนตร                                    ขนตา ขอบพระเนตร                                                         ขอบตา ม่านพระเนตร                                                         ม่านตา ต่อมพระเนตร                                                        ต่อมน้ำตา  ท่อน้ำตา พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร              น้ำตา พระนาสิก,  พระนาสา                                           จมูก สันพระนาสิก, สันพระนาสา                                  สันจมูก ช่องพระนาสิก                                                        ช่องจมูก พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก                                ขนจมูก พระปราง                                                               แก้ม พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง                                กระพุ้งแก้ม พระมัสสุ                                                              หนวด พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ                                         เครา  หนวดที่คาง พระโอษฐ์                                                                ปาก  ริมฝีปาก พระตาลุ,  เพดานพระโอษฐ์                                    เพดานปาก พระทนต์                                                               ฟัน พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา                             เหงือก ไรพระทนต์                                                          ไรฟัน พระทาฐะ, พระทาฒะ                                            เขี้ยว พระกราม                                                            ฟันกราม พระชิวหา                                                             ลิ้น ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา                                 ต้นลิ้น  ลิ้นไก่  โคนลิ้น พระหนุ                                                                คาง ต้นพระหนุ                                                           ขากรรไกร  ขากรรไตร หรือขาตะไกร พระกรรณ                                                             หู   ใบหู ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ                                ช่องหู พระพักตร์                                                              ดวงหน้า พระศอ                                                                  คอ พระกัณฐมณี                                                          ลูกกระเดือก ลำพระศอ                                                               ลำคอ พระชัตตุ                                                             คอต่อ พระรากขวัญ                                                       ไหปลาร้า พระอังสา                                                            บ่า  ไหล่ พระอังสกุฏ                                                         จะงอยบ่า พระพาหา,  พระพาหุ                                          แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก) พระกร                                                               ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ) พระกัประ, พระกโบระ                                      ข้อศอก พระกัจฉะ                                                          รักแร้ พระกัจฉโลมะ                                                    ขนรักแร้ พระหัตถ์                                                            มือ ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์                                     ข้อมือ ฝ่าพระหัตถ์                                                        ฝ่ามือ หลังพระหัตถ์                                                     หลังมือ พระองคุลี,  นิ้วพระหัตถ์                                      นิ้วมือ พระอังคุฐ                                                            นิ้วหัวแม่มือ พระดัชนี                                                             นิ้วชี้ พระมัชฌิมา                                                        นิ้วกลาง พระอนามิกา                                                        นิ้วนาง พระกนิษฐา                                                          นิ้วก้อย ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ                             ข้อนิ้วมือ พระมุฐิ    กำพระหัตถ์                                           กำมือ  กำหมัด   กำปั้น พระนขา,  พระกรชะ                                             เล็บ พระอุระ,   พระทรวง                                             อก พระหทัย, พระกมล                                               หัวใจ พระถัน,  พระเต้า,  พระปโยธร                              เต้านม ยอดพระถัน,  พระจูจุกะ                                         หัวนม พระกษิรธารา                                                       น้ำนม พระครรโภทร,  พระคัพโภทร                               มีครรภ์   มีท้อง พระอุทร                                                                ท้อง พระนาภี                                                                สะดือ   ท้อง พระสกุล,  พระครรภมล                                        รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์ สายพระสกุล                                                          สายรก กล่องพระสกุล                                                      มดลูก พระกฤษฎี,  บั้นพระองค์,  พระกฏิ                       สะเอว   เอว พระปรัศว์                                                            สีข้าง พระผาสุกะ                                                           ซี่โครง พระปฤษฏางค์,  พระขนอง                                     หลัง พระโสณี                                                                 ตะโพก พระที่นั่ง                                                                ก้น  ที่นั่งทับ พระวัตถิ                                                                กระเพาะปัสสาวะ พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ                            องค์ที่ลับชาย พระโยนี                                                                องค์ที่ลับหญิง พระอัณฑะ                                                             ลูกอัณฑะ พระอูรุ                                                                  ต้นขา  โคนขา  ขาอ่อน พระเพลา                                                               ขา  ตัก พระชานุ                                                                เข่า พระชงฆ์                                                              แข้ง หลังพระชงฆ์                                                        น่อง พระโคปผกะ                                                        ตาตุ่ม นิ้วพระบาท                                                         นิ้วเท้า พระบาท                                                              เท้า ข้อพระบาท                                                         ข้อเท้า หลังพระบาท                                                      หลังเท้า ฝ่าพระบาท                                                          ฝ่าเท้า พระปัณหิ,  พระปราษณี,  ส้นพระบาท                       ส้นเท้า พระฉวี                                                                        ผิวหนัง    ผิวกาย พระฉายา                                                                    เงา พระโลมา                                                                   ขน ผิวพระพักตร์,  พระราศี                                            ผิวหน้า พระมังสา                                                                  เนื้อ กล้ามพระมังสา                                                         กล้ามเนื้อ พระอสา                                                                   สิว พระปีฬกะ                                                                ไฝ  ขี้แมลงวัน พระปัปผาสะ                                                           ปอด พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)                                            ตับ พระวักกะ                                                               ไต  (โบราณว่าม้าม) พระปิหกะ                                                                ม้าม (โบราณว่าไต) พระอันตะ                                                                ไส้ใหญ่ พระอันตคุณ                                                             ไส้น้อย,  ไส้ทบ พระกุญชะ                                                               ไส้พุง พระนหารู                                                               เส้น  เอ็น เส้นพระโลหิต,  หลอดพระโลหิต                            เส้นเลือด   หลอดเลือด หลอดพระวาโย                                                    หลอดลม พระกิโลมกะ                                                        พังผืด พระองคาพยพ                                                     ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พระมัตถลุงค์                                                       มันในสมอง พระธมนี                                                             เส้นประสาท พระลสิกา                                                           น้ำในไขข้อ พระปิตตะ                                                           ดี  น้ำดี พระเขฬะ                                                            น้ำลาย พระเสมหะ                                                          เสลด มูลพระนาสิก                                                       น้ำมูก มูลพระนขา                                                         ขี้เล็บ พระเสโท                                                            เหงื่อ พระเมโท                                                            ไคล พระบุพโพ                                                           น้ำหนอง  น้ำเหลือง พระอุหลบ,  พระบุษปะ                                       เลือดประจำเดือนหญิง พระอัฐิ                                                                กระดูก พระอังคาร, พระสรีรางคาร                                 เถ้ากระดูก พระอังสัฐิ                                                            กระดูกไหล่ พระหนุฐิ                                                            กระดูกคาง พระคีวัฐิ                                                             กระดูกคอ พระพาหัฐิ                                                           กระดูกแขน พระอุรัฐิ                                                             กระดูกหน้าอก พระผาสุกัฐิ                                                         กระดูกซี่โครง พระปิฐิกัณฐกัฐิ                                                   กระดูกสันหลัง พระกฏิฐิ                                                             กระดูกสะเอว พระอูรัฐิ                                                              กระดูกขา พระชังฆัฐิ                                                           กระดูกแข้ง พระปาทัฐิ                                                           กระดูกเท้า พระหัตถัฐิ                                                           กระดูกมือ พระยอด                                                              ฝี,  หัวฝี พระบังคนหนัก                                                   อุจจาระ พระบังคนเบา                                                     ปัสสาวะ พระปัสสาสะ                                                      ลมหายใจเข้า พระอัสสาสะ                                                      ลมหายใจออก พระชีพจร                                                           ชีพจร มีหลายคำเลยใช่ไหมครับ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดร่างกายและก็มีหลายคำเช่นเดียวกันที่เรามักเจอบ่อยๆ แต่ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไร เมื่อเรารู้ความหมายของคำเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราไม่มากก็น้อยและหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะจำพร้อมกับนำไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับ แล้วเจอกันกับคำศัพท์อื่นๆ อีกมากมายในบทความหน้าครับ   ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดร่างกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม