กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)

     ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่องกัน อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกวน ๆ ได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

ย้อนกลับไปที่ กริยา 3 ช่อง หมวด A – K

 

กริยา 3 ช่อง หมวด L

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
513 Label labeled / labelled labeled / labelled  
514 Lace laced laced  
515 Lacerate lacerated lacerated  
516 Lack lacked lacked  
517 Lag laged laged  
518 Lamb lambed lambed  
519 Lament lamented lamented  
520 Land landed landed  
521 Land in landed in landed in  
522 Land up in landed up in landed up in  
523 Land with landed with landed with  
524 Lap laped laped  
525 Lap up laped up laped up  
526 Lard larded larded  
527 Lark larked larked  
528 Lark about larked about larked about  
529 Lark around larked around larked around  
530 Lark it up larked it up larked it up  
531 Lash lashed lashed  
532 Lash down lashed down lashed down  
533 Lash into lashed into lashed into  
534 Lash out lashed out lashed out  
535 Lash out against lashed out against lashed out against  
536 Lash out at lashed out at lashed out at  
537 Lash out on lashed out on lashed out on  
538 Last lasted lasted  
539 Latch latched latched  
540 Lath lathed lathed  
541 Lather lathered lathered  
542 Laugh laughed laughed หัวเราะ
543 Laugh off laughed off laughed off  
544 Launch launched launched  
545 Lavish lavished lavished ฟุ่มเฟือย
546 Lay laid laid วางไข่
547 Lay down laid down laid down นอนลง
548 Lay into laid into laid into  
549 Lay off laid off laid off  
550 Lay on laid on laid on  
551 Lay out laid out laid out  
552 Lazy lazied lazied ขี้เกียจ
553 Lead led led นำ
554 Lead on led on led on นำไปสู่
555 Lead to led to led to นำไปสู่
556 Leaf leafed leafed  
557 Leak leaked leaked  
558 Leak out leaked out leaked out  
559 Lean leant / leaned leant / leaned ยัน
560 Lean on leant on / leaned on leant on / leaned on พึ่งพา
561 Leap leaped/lept leaped/lept กระโดด
562 Leap at leapt at / leaped at leapt at / leaped at กระโดดที่

กริยา 3 ช่อง หมวด M

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
563 Magnify magnified magnified  
564 Mail mailed mailed ส่งทางไปรษณีย์,ส่งอีเมล
565 Maintain maintained maintained  
566 Make made made ทำ, สร้าง
567 Make after made after made after ทำหลังจาก
568 Make away with made away with made away with ไปด้วย
569 Make do with made do with made do with แก้ขัด
570 Make for made for made for ทำให้
571 Make into made into made into เข้า
572 Make it made it made it ทำมัน
573 Make it up to made it up to made it up to ทำมันได้ถึง
574 Make of made of made of ทำจาก
575 Make off made off made off ปิด
576 Make off with made off with made off with ปิดด้วย
577 Make out made out made out ออกไป
578 Make over made over made over ให้มากกว่า
579 Make towards made towards made towards ทำไป
580 Make up made up made up แต่งหน้า
581 Make up for made up for made up for แต่งหน้าเพื่อ
582 Make up to made up to made up to แต่งหน้าด้วย
583 Make with made with made with สร้างด้วย
584 Malt malted malted  
585 Man maned maned  
586 Man down maned down maned down  
587 Man up maned up maned up  
588 Manage managed managed  
589 Mangle mangled mangled  
590 Manipulate manipulated manipulated  
591 Mantle mantled mantled  
592 Manufacture manufactured manufactured  
593 Mar mared mared ทำลาย
594 March marched marched สวนสนาม, เดินขบวน, เดินแถว, เดินสวนสนาม
595 Marinate marinated marinated  
596 Mark marked marked  
597 Mark down marked down marked down  
598 Mark down as marked down as marked down as  
599 Mark off marked off marked off  
600 Mark out marked out marked out  
601 Mark out for marked out for marked out for  
602 Mark out from marked out from marked out from  
603 Mark up marked up marked up  
604 Marry married married แต่งงาน
605 Marry in married in married in  
606 Marry off married off married off  
607 Marry out married out married out  
608 Marry up married up married up  
609 Mash mashed mashed  
610 Mash up mashed up mashed up  
611 Mask masked masked สวมหน้ากาก, ปกคลุม
612 Mast masted masted  

กริยา 3 ช่อง หมวด N

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
613 Nab nabed nabed  
614 Nag naged naged  
615 Nag at naged at naged at  
616 Nail nailed nailed  
617 Nail down nailed down nailed down  
618 Name named named  
619 Name after named after named after  
620 Nap napped napped งีบ
621 Narrate narrated narrated  
622 Narrow narrowed narrowed  
623 Narrow down narrowed down narrowed down  
624 Nationalize nationalized nationalized  
625 Naturalize naturalized naturalized  
626 Nauseate nauseated nauseated ทำให้ไม่สบาย
627 Navigate navigated navigated  
628 Near neared neared ใกล้เข้ามา, เข้ามาใกล้, ใกล้
629 Necessitate necessitated necessitated บังคับ
630 Need needed needed ต้องการ
631 Neglect neglected neglected  
632 Negotiate negotiated negotiated ต่อรอง, เจรจา
633 Neigh neighed neighed  
634 Nest nested nested  
635 Nestle nestled nestled  
636 Neutralize neutralized neutralized  
637 New newed newed  
638 Nibble nibbled nibbled  
639 Nice niced niced  
640 Nickname nicknamed nicknamed  
641 Nip niped niped  
642 Nip off niped off niped off  
643 Nip out niped out niped out  
644 Nitrify nitrified nitrified  
645 Nod noded noded  
646 Nod off noded off noded off  
647 Nod through noded through noded through  
648 Nomadize nomadized nomadized  
649 Nominate nominated nominated  
650 Normalize normalized normalized  
651 Nose nosed nosed  
652 Nose about nosed about nosed about  
653 Nose around nosed around nosed around  
654 Nose out nosed out nosed out  
655 Notch notched notched  
656 Note noted noted จดบันทึก
657 Note down noted down noted down  
658 Notice noticed noticed แจ้งให้ทราบ
659 Notify notified notified แจ้ง
660 Nourish nourished nourished  
661 Numb numbed numbed  
662 Number numbered numbered  

 

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด O

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
663 Obey obeyed obeyed  
664 Object objected objected  
665 Oblige obliged obliged  
666 Obliterate obliterated obliterated  
667 Obscure obscured obscured  
668 Observe observed observed  
669 Obsess obsessed obsessed  
670 Obstruct obstructed obstructed  
671 Obtain obtained obtained  
672 Occupy occupied occupied  
673 Occur occurred occurred  
674 Occur to occurred to occurred to  
675 Offend offended offended  
676 Offer offered offered  
677 Officiate officiated officiated  
678 Ogle ogled ogled  
679 Oil oiled oiled  
680 Omit omited omited  
681 Ooze oozed oozed  
682 Open opened opened เปิด
683 Open up opened up opened up เปิดออก
684 Operate operated operated  
685 Operate on operated on operated on  
686 Oppose opposed opposed  
687 Oppress oppressed oppressed  
688 Order ordered ordered  
689 Organise organised organised จัดระบบ, จัดระเบียบ, จัด
690 Organize organized organized จัดระบบ, จัดระเบียบ, จัด
691 Orient oriented oriented  
692 Orientate orientated orientated  
693 Originate originated originated  
694 Oscillate oscillated oscillated  
695 Ossify ossified ossified  
696 Ought owe owed / own ควรจะ, สมควร, ควร, น่าจะ
697 Oust ousted ousted  
698 Outbid outbade / outbid outbidden / outbid ประมูลสูงกว่า
699 Outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า
700 Outlast outlasted outlasted  
701 Outlaw outlawed outlawed  
702 Outline outlined outlined  
703 Outshine outshone / outshined outshone / outshined บดบังรัศมี
704 Outwit outwited outwited  
705 Overact overacted overacted  
706 Overbid overbade / overbid overbidden / overbid ให้ราคาสูงเกินไป
707 Overburden overburdened overburdened  
708 Overcast overcast / overcasted overcast / overcasted มืดครึ้ม
709 Overcloud overclouded overclouded  
710 Overcome overcame overcome เอาชนะ
711 Overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
712 Overdraw overdrew overdrawn เรียกร้องมากไป

กริยา 3 ช่อง หมวด P

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
713 Pace paced paced  
714 Pacify pacified pacified  
715 Pack packed packed  
716 Pack away packed away packed away  
717 Pack in packed in packed in  
718 Pack it in packed it in packed it in  
719 Pack off packed off packed off  
720 Pack out packed out packed out  
721 Pack up packed up packed up  
722 Pact pacted pacted  
723 Pad paded paded  
724 Pad down paded down paded down  
725 Pad out paded out paded out  
726 Paddle paddled paddled  
727 Padlock padlocked padlocked  
728 Pain pained pained  
729 Paint painted painted วาดภาพ ระบายสี
730 Pair paired paired  
731 Palliate palliated palliated  
732 Palm palmed palmed  
733 Pamper pampered pampered  
734 Pan paned paned  
735 Pan out paned out paned out  
736 Pant panted panted  
737 Paper papered papered  
738 Pardon pardoned pardoned ให้อภัย
739 Pare pared pared ปล้อน
740 Pare back pared back pared back ตัดกลับ
741 Pare down pared down pared down ตัดลง
742 Park parked parked  
743 Parody parodied parodied ล้อเลียน
744 Part parted parted  
745 Part with parted with parted with  
746 Participate participated participated  
747 Particularize particularized particularized  
748 Partition partitioned partitioned  
749 Party partied partied จัดงานเลี้ยง, มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์
750 Pass passed passed ผ่านไป
751 Pass around passed around passed around ผ่านไป
752 Pass as passed as passed as ผ่านเป็น
753 Pass away passed away passed away ล่วงลับ, ตาย
754 Pass back passed back passed back ผ่านกลับ
755 Pass by passed by passed by ผ่าน
756 Pass down passed down passed down ผ่านลง
757 Pass for passed for passed for ผ่านไป
758 Pass off passed off passed off ผ่านไป
759 Pass on passed on passed on ดำเนินการต่อ
760 Pass on to passed on to passed on to ส่งผ่านไปยัง
761 Pass out passed out passed out ส่งออกไป
762 Pass over passed over passed over ผ่านไป

กริยา 3 ช่อง หมวด Q

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
763 Quack quacked quacked  
764 Quadruple quadrupled quadrupled  
765 Quadruplicate quadruplicated quadruplicated  
766 Qualify qualified qualified  
767 Quarrel quarrelled quarrelled  
768 Quarrel out quarrelled out quarrelled out  
769 Quarrel with quarrelled with quarrelled with  
770 Quarter quartered quartered  
771 Question questioned questioned  
772 Quibble quibbled quibbled  
773 Quicken quickened quickened  
774 Quiet quieted quieted ทำให้เงียบ
775 Quit quit quit ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก
776 Quit on quit on quit on เลิกเมื่อ
777 Quote quoted quoted  

กริยา 3 ช่อง หมวด R

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
778 Race raced raced  
779 Race off raced off raced off  
780 Rack racked racked  
781 Radiate radiated radiated  
782 Rage raged raged  
783 Raid raided raided  
784 Rail railed railed  
785 Rain rained rained ฝนตก
786 Rain down on rained down on rained down on ฝนตก
787 Rain off rained off rained off ฝนตก
788 Rain out rained out rained out ฝนตก
789 Raise raised raised ยก
790 Rake raked raked  
791 Ramble rambled rambled  
792 Ramble on rambled on rambled on  
793 Ramify ramified ramified  
794 Ramp ramped ramped  
795 Ramp up ramped up ramped up  
796 Ransack ransacked ransacked  
797 Rap raped raped  
798 Rap out raped out raped out  
799 Rape raped raped  
800 Rarefy rarefied rarefied  
801 Rat rated rated  
802 Rat on rated on rated on  
803 Rat out rated out rated out  
804 Rat through rated through rated through  
805 Rate rated rated  
806 Ratify ratified ratified  
807 Ration rationed rationed  
808 Rave raved raved  
809 Ravish ravished ravished ชำเรา
810 Reabsorb reabsorbed reabsorbed  
811 Reach reached reached มาถึง
812 Reach out reached out reached out  
813 Reach out for reached out for reached out for  
814 Reach out to reached out to reached out to  
815 React reacted reacted  
816 Read read read อ่าน
817 Read off read off read off อ่านปิด
818 Read out read out read out อ่านออกเสียง
819 Read up on read up on read up on อ่านต่อ
820 Readjust readjusted readjusted ปรับใหม่
821 Readmit readmited readmited ยอมให้เข้ามาใหม่
822 Ready readied readied เตรียมพร้อม, ทำให้พร้อม
823 Realise realised realised เข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก
824 Realize realized realized  
825 Reanimate reanimated reanimated  
826 Reap reaped reaped  
827 Reappear reappeared reappeared เกิดขึ้นอีกครั้ง

กริยา 3 ช่อง หมวด S

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
828 Sack sacked sacked เอาใส่ในกระสอบ, ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), ปลดออก, ไล่ออก
829 Sacrifice sacrificed sacrificed  
830 Safe safed safed เห็นดี, เห็นด้วย
831 Sail sailed sailed แล่นเรือ
832 Sail into sailed into sailed into  
833 Sail through sailed through sailed through  
834 Sand sanded sanded ถมด้วยทราย, ฝังในทราย
835 Satirize satirized satirized  
836 Satisfy satisfied satisfied  
837 Save saved saved ประหยัด
838 Save on saved on saved on  
839 Save up saved up saved up  
840 Saw sawed sawed/sawn เลื่อย
841 Saw off sawed off sawn off (e) / sawed off (u)  
842 Saw up sawed up sawn up (e) / sawed up (u)  
843 Say said said พูด
844 Scald scalded scalded  
845 Scale scaled scaled  
846 Scale back scaled back scaled back  
847 Scandalize scandalized scandalized นินทา
848 Scare scared scared ทำให้ตกใจ
849 Scare away scared away scared away ทำให้ตกใจกลัว
850 Scare off scared off scared off ทำให้ตกใจ
851 Scold scolded scolded ดุว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด
852 Score scored scored  
853 Scrape scraped scraped  
854 Scratch scratched scratched กรีด,เกา
855 Scream screamed screamed  
856 Scrub scrubbed scrubbed  
857 Seal sealed sealed ประทับตรา, ผนึก, ปิดผนึก
858 Search searched searched ค้นหา
859 Seat seated seated นั่ง
860 Secure secured secured  
861 Seduce seduced seduced  
862 See saw seen เห็น
863 See about saw about seen about ดูเกี่ยวกับ
864 See into saw into seen into ดูเข้า
865 See off saw off seen off ดูปิด
866 See out saw out seen out ดูออก
867 See through saw through seen through ดูผ่าน
868 See to saw to seen to ดูไปที่
869 Seek sought sought ค้นหา
870 Seem seemed seemed ดูเหมือน
871 Seethe seethed seethed พล่าน, โกรธ, เดือด
872 Seize seized seized  
873 Select selected selected  
874 Sell sold sold ขาย
875 Sell off sold off sold off ขายออก
876 Sell on sold on sold on ขายได้ที่
877 Sell out sold out sold out ขายออก

 

 

ไปดูต่อ กริยา 3 ช่อง หมวด Tกริยา 3 ช่อง รวมหมวด A – Z (ต่อ 3)


อ่านต่อเพิ่มเติม