บทความน่ารู้

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2) | Wordy Guru

     ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่องกัน อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกวน ๆ ได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

ย้อนกลับไปที่ กริยา 3 ช่อง หมวด A - K

 

กริยา 3 ช่อง หมวด L

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
499 Label labeled / labelled labeled / labelled   Regular Verb
500 Lace laced laced   Regular Verb
501 Lacerate lacerated lacerated   Regular Verb
502 Lack lacked lacked   Regular Verb
503 Lacquer lacquered lacquered   Regular Verb
504 Lag laged laged   Regular Verb
505 Lamb lambed lambed   Regular Verb
506 Lament lamented lamented   Regular Verb
507 Laminate laminated laminated   Regular Verb
508 Lampoon lampooned lampooned   Regular Verb
509 Land landed landed   Regular Verb
510 Land in landed landed   Regular Verb
511 Land up in landed landed   Regular Verb
512 Land with landed landed   Regular Verb
513 Languish languished languished   Regular Verb
514 Lap laped laped   Regular Verb
515 Lap up laped laped   Regular Verb
516 Lard larded larded   Regular Verb
517 Lark larked larked   Regular Verb
518 Lark about larked larked   Regular Verb
519 Lark around larked larked   Regular Verb
520 Lark it up larked larked   Regular Verb
521 Lash lashed lashed   Regular Verb
522 Lash down lashed lashed   Regular Verb
523 Lash into lashed lashed   Regular Verb
524 Lash out lashed lashed   Regular Verb
525 Lash out against lashed lashed   Regular Verb
526 Lash out at lashed lashed   Regular Verb
527 Lash out on lashed lashed   Regular Verb
528 Last lasted lasted   Regular Verb
529 Latch latched latched   Regular Verb
530 Latch on latched latched   Regular Verb
531 Latch on to latched latched   Regular Verb
532 Latch onto latched latched   Regular Verb
533 Lath lathed lathed   Regular Verb
534 Lather lathered lathered   Regular Verb
535 Latinize latinized latinized   Regular Verb
536 Laugh laughed laughed   Regular Verb
537 Laugh off laughed laughed   Regular Verb
538 Launch launched launched   Regular Verb
539 Lavish lavished lavished   Regular Verb
540 Lay laid laid วางไข่ Irregular Verb
541 Lay down laid laid   Regular Verb
542 Lay into laid laid   Regular Verb
543 Lay off laid laid   Regular Verb
544 Lay on laid laid   Regular Verb
545 Lay out laid laid   Regular Verb
546 Lead led led นำ  
547 Lead on led led   Irregular Verb
548 Lead to led led   Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด M

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
549 Magnetize magnetized magnetized   Regular Verb
550 Magnify magnified magnified   Regular Verb
551 Maintain maintained maintained   Regular Verb
552 Make made made ทำ  
553 Make after made after made after ทำหลังจาก  
554 Make away with made away with made away with ไปด้วย  
555 Make do with made do with made do with แก้ขัด  
556 Make for made for made for ทำให้  
557 Make into made into made into เข้า  
558 Make it made it made it ทำมัน  
559 Make it up to made it up to made it up to ทำมันได้ถึง  
560 Make of made of made of ทำจาก  
561 Make off made off made off ปิด  
562 Make off with made off with made off with ปิดด้วย  
563 Make out made out made out ออกไป  
564 Make over made over made over ให้มากกว่า  
565 Make towards made towards made towards ทำไป  
566 Make up made up made up แต่งหน้า  
567 Make up for made up for made up for แต่งหน้าเพื่อ  
568 Make up to made up to made up to แต่งหน้าด้วย  
569 Make with made with made with สร้างด้วย  
570 Malt malted malted   Regular Verb
571 Man maned maned   Regular Verb
572 Man down maned maned   Regular Verb
573 Man up maned maned   Regular Verb
574 Manage managed managed   Regular Verb
575 Mangle mangled mangled   Regular Verb
576 Manipulate manipulated manipulated   Regular Verb
577 Mantle mantled mantled   Regular Verb
578 Manufacture manufactured manufactured   Regular Verb
579 Mar mared mared   Regular Verb
580 Maraud marauded marauded   Regular Verb
581 Marinate marinated marinated   Regular Verb
582 Mark marked marked   Regular Verb
583 Mark down marked marked   Regular Verb
584 Mark down as marked marked   Regular Verb
585 Mark off marked marked   Regular Verb
586 Mark out marked marked   Regular Verb
587 Mark out for marked marked   Regular Verb
588 Mark out from marked marked   Regular Verb
589 Mark up marked marked   Regular Verb
590 Marry married married   Regular Verb
591 Marry in married married   Regular Verb
592 Marry off married married   Regular Verb
593 Marry out married married   Regular Verb
594 Marry up married married   Regular Verb
595 Martyr martyred martyred   Regular Verb
596 Mash mashed mashed   Regular Verb
597 Mash up mashed mashed   Regular Verb
598 Mask masked masked   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด N

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
599 Nab nabed nabed   Regular Verb
600 Nag naged naged   Regular Verb
601 Nag at naged naged   Regular Verb
602 Nail nailed nailed   Regular Verb
603 Nail down nailed nailed   Regular Verb
604 Name named named   Regular Verb
605 Name after named named   Regular Verb
606 Narrate narrated narrated   Regular Verb
607 Narrow narrowed narrowed   Regular Verb
608 Narrow down narrowed narrowed   Regular Verb
609 Nasalize nasalized nasalized   Regular Verb
610 Nationalize nationalized nationalized   Regular Verb
611 Naturalize naturalized naturalized   Regular Verb
612 Nauseate nauseated nauseated   Regular Verb
613 Navigate navigated navigated   Regular Verb
614 Necessitate necessitated necessitated   Regular Verb
615 Need needed needed ต้องการ Regular Verb
616 Neglect neglected neglected   Regular Verb
617 Negotiate negotiated negotiated   Regular Verb
618 Neigh neighed neighed   Regular Verb
619 Nest nested nested   Regular Verb
620 Nestle nestled nestled   Regular Verb
621 Neutralize neutralized neutralized   Regular Verb
622 Nibble nibbled nibbled   Regular Verb
623 Nickname nicknamed nicknamed   Regular Verb
624 Nip niped niped   Regular Verb
625 Nip off niped niped   Regular Verb
626 Nip out niped niped   Regular Verb
627 Nitrify nitrified nitrified   Regular Verb
628 Nod noded noded   Regular Verb
629 Nod off noded noded   Regular Verb
630 Nod through noded noded   Regular Verb
631 Nomadize nomadized nomadized   Regular Verb
632 Nominate nominated nominated   Regular Verb
633 Normalize normalized normalized   Regular Verb
634 Nose nosed nosed   Regular Verb
635 Nose about nosed nosed   Regular Verb
636 Nose around nosed nosed   Regular Verb
637 Nose out nosed nosed   Regular Verb
638 Notch notched notched   Regular Verb
639 Note noted noted   Regular Verb
640 Note down noted noted   Regular Verb
641 Notice noticed noticed   Regular Verb
642 Notify notified notified   Regular Verb
643 Nourish nourished nourished   Regular Verb
644 Numb numbed numbed   Regular Verb
645 Number numbered numbered   Regular Verb
646 Nurse nursed nursed   Regular Verb
647 Nut nuted nuted   Regular Verb
648 Nut out nuted nuted   Regular Verb

 

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด O

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
649 O quit quit quit   Irregular Verb
650 Obey obeyed obeyed   Regular Verb
651 Object objected objected   Regular Verb
652 Objectify objectified objectified   Regular Verb
653 Oblige obliged obliged   Regular Verb
654 Obliterate obliterated obliterated   Regular Verb
655 Obscure obscured obscured   Regular Verb
656 Observe observed observed   Regular Verb
657 Obsess obsessed obsessed   Regular Verb
658 Obstruct obstructed obstructed   Regular Verb
659 Obtain obtained obtained   Regular Verb
660 Occlude occluded occluded   Regular Verb
661 Occupy occupied occupied   Regular Verb
662 Occur occurred occurred   Regular Verb
663 Occur to occurred occurred   Regular Verb
664 Offend offended offended   Regular Verb
665 Offer offered offered   Regular Verb
666 Officiate officiated officiated   Regular Verb
667 Ogle ogled ogled   Regular Verb
668 Oil oiled oiled   Regular Verb
669 Omit omited omited   Regular Verb
670 Ooze oozed oozed   Regular Verb
671 Open opened opened   Regular Verb
672 Open up opened opened   Regular Verb
673 Operate operated operated   Regular Verb
674 Operate on operated operated   Regular Verb
675 Oppose opposed opposed   Regular Verb
676 Oppress oppressed oppressed   Regular Verb
677 Order ordered ordered   Regular Verb
678 Organize organized organized   Regular Verb
679 Orient oriented oriented   Regular Verb
680 Orientate orientated orientated   Regular Verb
681 Originate originated originated   Regular Verb
682 Oscillate oscillated oscillated   Regular Verb
683 Ossify ossified ossified   Regular Verb
684 Oust ousted ousted   Regular Verb
685 Outbid outbade / outbid outbidden / outbid   Irregular Verb
686 Outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า  
687 Outlast outlasted outlasted   Regular Verb
688 Outlaw outlawed outlawed   Regular Verb
689 Outline outlined outlined   Regular Verb
690 Outshine outshone / outshined outshone / outshined   Irregular Verb
691 Outwit outwited outwited   Regular Verb
692 Overact overacted overacted   Regular Verb
693 Overbid overbade / overbid overbidden / overbid   Irregular Verb
694 Overburden overburdened overburdened   Regular Verb
695 Overcast overcast / overcasted overcast / overcasted   Irregular Verb
696 Overcloud overclouded overclouded   Regular Verb
697 Overcome overcame overcome เอาชนะ  
698 Overdo overdid overdone ทำมากเกินไป  

กริยา 3 ช่อง หมวด P

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
699 Pace paced paced   Regular Verb
700 Pacify pacified pacified   Regular Verb
701 Pack packed packed   Regular Verb
702 Pack away packed packed   Regular Verb
703 Pack in packed packed   Regular Verb
704 Pack it in packed packed   Regular Verb
705 Pack off packed packed   Regular Verb
706 Pack out packed packed   Regular Verb
707 Pack up packed packed   Regular Verb
708 Pact pacted pacted   Regular Verb
709 Pad paded paded   Regular Verb
710 Pad down paded paded   Regular Verb
711 Pad out paded paded   Regular Verb
712 Paddle paddled paddled   Regular Verb
713 Padlock padlocked padlocked   Regular Verb
714 Pain pained pained   Regular Verb
715 Paint painted painted วาดภาพ ระบายสี Regular Verb
716 Pair paired paired   Regular Verb
717 Pair off paired paired   Regular Verb
718 Pair off with paired paired   Regular Verb
719 Pair up paired paired   Regular Verb
720 Palaver palavered palavered   Regular Verb
721 Palliate palliated palliated   Regular Verb
722 Palm palmed palmed   Regular Verb
723 Palm off palmed palmed   Regular Verb
724 Pamper pampered pampered   Regular Verb
725 Pan paned paned   Regular Verb
726 Pan out paned paned   Regular Verb
727 Panel paneled / panelled paneled / panelled   Regular Verb
728 Pant panted panted   Regular Verb
729 Paper papered papered   Regular Verb
730 Paper over papered papered   Regular Verb
731 Parade paraded paraded   Regular Verb
732 Paralyse paralysed paralysed   Regular Verb
733 Paralyze paralyzed paralyzed   Regular Verb
734 Paraphrase paraphrased paraphrased   Regular Verb
735 Pardon pardoned pardoned   Regular Verb
736 Pare pared pared   Regular Verb
737 Pare back pared pared   Regular Verb
738 Pare down pared pared   Regular Verb
739 Park parked parked   Regular Verb
740 Parley parleyed parleyed   Regular Verb
741 Parody parodied parodied   Regular Verb
742 Part parted parted   Regular Verb
743 Part with parted parted   Regular Verb
744 Participate participated participated   Regular Verb
745 Particularize particularized particularized   Regular Verb
746 Partition partitioned partitioned   Regular Verb
747 Pass passed passed   Regular Verb
748 Pass around passed passed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Q

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
749 Quack quacked quacked   Regular Verb
750 Quadruple quadrupled quadrupled   Regular Verb
751 Quadruplicate quadruplicated quadruplicated   Regular Verb
752 Qualify qualified qualified   Regular Verb
753 Quarrel quarrelled quarrelled   Regular Verb
754 Quarrel out quarrelled quarrelled   Regular Verb
755 Quarrel with quarrelled quarrelled   Regular Verb
756 Quarter quartered quartered   Regular Verb
757 Quaver quavered quavered   Regular Verb
758 Quell quelled quelled   Regular Verb
759 Quench quenched quenched   Regular Verb
760 Question questioned questioned   Regular Verb
761 Quibble quibbled quibbled   Regular Verb
762 Quicken quickened quickened   Regular Verb
763 Quilt quilted quilted   Regular Verb
764 Quintuple quintupled quintupled   Regular Verb
765 Quit quit quit เลิก Irregular Verb
766 Quit on quit quit   Irregular Verb
767 Quiver quivered quivered   Regular Verb
768 Quote quoted quoted   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด R

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
769 Race raced raced   Regular Verb
770 Race off raced raced   Regular Verb
771 Rack racked racked   Regular Verb
772 Rack off racked racked   Regular Verb
773 Rack out racked racked   Regular Verb
774 Rack up racked racked   Regular Verb
775 Radiate radiated radiated   Regular Verb
776 Radicalize radicalized radicalized   Regular Verb
777 Rage raged raged   Regular Verb
778 Raid raided raided   Regular Verb
779 Rail railed railed   Regular Verb
780 Rain rained raind ฝนตก Regular Verb
781 Rain down on rained rained   Regular Verb
782 Rain off rained rained   Regular Verb
783 Rain out rained rained   Regular Verb
784 Raise raised raised   Regular Verb
785 Rake raked raked   Regular Verb
786 Rake in raked raked   Regular Verb
787 Rake it in raked raked   Regular Verb
788 Rake off raked raked   Regular Verb
789 Rake over raked raked   Regular Verb
790 Rake up raked raked   Regular Verb
791 Ramble rambled rambled   Regular Verb
792 Ramble on rambled rambled   Regular Verb
793 Ramify ramified ramified   Regular Verb
794 Ramp ramped ramped   Regular Verb
795 Ramp up ramped ramped   Regular Verb
796 Ransack ransacked ransacked   Regular Verb
797 Rap raped raped   Regular Verb
798 Rap out raped raped   Regular Verb
799 Rape raped raped   Regular Verb
800 Rarefy rarefied rarefied   Regular Verb
801 Rat rated rated   Regular Verb
802 Rat on rated rated   Regular Verb
803 Rat out rated rated   Regular Verb
804 Rat through rated rated   Regular Verb
805 Rate rated rated   Regular Verb
806 Ratify ratified ratified   Regular Verb
807 Ration rationed rationed   Regular Verb
808 Rationalize rationalized rationalized   Regular Verb
809 Rattle rattled rattled   Regular Verb
810 Rattle off rattled rattled   Regular Verb
811 Ravage ravaged ravaged   Regular Verb
812 Rave raved raved   Regular Verb
813 Ravish ravished ravished   Regular Verb
814 Reabsorb reabsorbed reabsorbed   Regular Verb
815 Reach reached reached   Regular Verb
816 Reach out reached reached   Regular Verb
817 Reach out for reached reached   Regular Verb
818 Reach out to reached reached   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด S

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
819 Sacrifice sacrificed sacrificed   Regular Verb
820 Sail sailed sailed   Regular Verb
821 Sail into sailed sailed   Regular Verb
822 Sail through sailed sailed   Regular Verb
823 Satirize satirized satirized   Regular Verb
824 Satisfy satisfied satisfied   Regular Verb
825 Save saved saved   Regular Verb
826 Save on saved saved   Regular Verb
827 Save up saved saved   Regular Verb
828 Saw sawed sawed/sawn เลื่อย Irregular Verb
829 Saw off sawed sawn (e) / sawed (u)   Irregular Verb
830 Saw up sawed sawn (e) / sawed (u)   Irregular Verb
831 Say said said พูด  
832 Scald scalded scalded   Regular Verb
833 Scale scaled scaled   Regular Verb
834 Scale back scaled scaled   Regular Verb
835 Scale down scaled scaled   Regular Verb
836 Scale up scaled scaled   Regular Verb
837 Scandalize scandalized scandalized   Regular Verb
838 Scare scared scared   Regular Verb
839 Scare away scared scared   Regular Verb
840 Scare off scared scared   Regular Verb
841 Score scored scored   Regular Verb
842 Scrape scraped scraped   Regular Verb
843 Scream screamed screamed   Regular Verb
844 Scrub scrubbed scrubbed   Regular Verb
845 Scrutinize scrutinized scrutinized   Regular Verb
846 Search searched searched   Regular Verb
847 Seat seated seated   Regular Verb
848 Secularize secularized secularized   Regular Verb
849 Secure secured secured   Regular Verb
850 Seduce seduced seduced   Regular Verb
851 See saw seen เห็น  
852 See about saw about seen about ดูเกี่ยวกับ  
853 See into saw into seen into ดูเข้า  
854 See off saw off seen off ดูปิด  
855 See out saw out seen out ดูออก  
856 See through saw through seen through ดูผ่าน  
857 See to saw to seen to ดูไปที่  
858 Seek sought sought ค้นหา  
859 Seem seemed seemed   Regular Verb
860 Seethe seethed seethed   Regular Verb
861 Seize seized seized   Regular Verb
862 Select selected selected   Regular Verb
863 Sell sold sold ขาย  
864 Sell off sold off sold off ขายออก  
865 Sell on sold on sold on ขายได้ที่  
866 Sell out sold out sold out ขายออก  
867 Sell up sold up sold up ขายได้  
868 Send sent sent ส่ง  

 

ไปดูต่อ กริยา 3 ช่อง หมวด Tกริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)