กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ นั่นแปลว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่อง

อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกำปั้นทุบดินได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง

แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

กริยา 3 ช่อง เรียง A – Z

เมนูแนะนำ

กริยา 3 ช่อง หมวด A

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
1 Abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
2 Abase abased abased ลดตัว
3 Abbreviate abbreviated abbreviated ตัดทอน
4 Abdicate abdicated abdicated ทำให้ถอนตัว
5 Aberrate aberrated aberrated เถลไถล
6 Abet abetted abetted ให้กำลังใจ
7 Abhor abhorred abhorred เกลียด
8 Abide abode abode ยึดถือ
9 Abide abided abided ยึดถือ
10 Abjure abjured abjured สละ
11 Abnegate abnegated abnegated  
12 Abolish abolished abolished  
13 Abominate abominated abominated  
14 Abort aborted aborted  
15 Abound abounded abounded  
16 Abridge abridged abridged  
17 Abrogate abrogated abrogated  
18 Abscond absconded absconded  
19 Absent absented absented ทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม
20 Absolve absolved absolved  
21 Absorb absorbed absorbed  
22 Abstain abstained abstained  
23 Abstract abstracted abstracted  
24 Abuse abused abused การละเมิด
25 Accelerate accelerated accelerated  
26 Accept accepted accepted  
27 Acclaim acclaimed acclaimed  
28 Acclimatise acclimatised acclimatised  
29 Acclimatize acclimatized acclimatized  
30 Accommodate accommodated accommodated  
31 Accompany accompanied accompanied  
32 Accomplish accomplished accomplished  
33 Accost accosted accosted ทักทาย
34 Account accounted accounted  
35 Account for accounted for accounted for  
36 Accredit accredited accredited  
37 Accumulate accumulated accumulated  
38 Accuse accused accused กล่าวโทษ
39 Accustom accustomed accustomed  
40 Ache ached ached  
41 Ache for ached for ached for  
42 Achieve achieved achieved  
43 Acidify acidified acidified  
44 Acidulate acidulated acidulated  
45 Acknowledge acknowledged acknowledged รับทราบ
46 Acquire acquired acquired  
47 Acquit acquitted acquitted  
48 Act acted acted  
49 Act on acted on acted on  
50 Act out acted out acted out  

กริยา 3 ช่อง หมวด B

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
51 Babble babbled babbled  
52 Back backed backed  
53 Back away backed away backed away  
54 Back down backed down backed down  
55 Back into backed into backed into  
56 Back off backed off backed off  
57 Back out backed out backed out  
58 Back out of backed out of backed out of  
59 Back up backed up backed up  
60 Backfire backfired backfired  
61 Backslide backslid backslidden ย้อนกลับ
62 Bag bagged bagged  
63 Bag out bagged out bagged out  
64 Bail bailed bailed  
65 Bail out bailed out bailed out  
66 Bail out of bailed out of bailed out of  
67 Bail out on bailed out on bailed out on  
68 Bail up bailed up bailed up  
69 Bait baited baited  
70 Bake baked baked อบ
71 Balance balanced balanced  
72 Ball balled balled  
73 Ball up balled up balled up  
74 Ballast ballasted ballasted  
75 Ban banned banned  
76 Bandage bandaged bandaged  
77 Bang banged banged  
78 Bang about banged about banged about  
79 Bang around banged around banged around  
80 Bang on banged on banged on  
81 Bang on about banged on about banged on about  
82 Bang out banged out banged out  
83 Bang up banged up banged up  
84 Banish banished banished ขับไล่
85 Bank banked banked  
86 Bank on banked on banked on  
87 Banter bantered bantered  
88 Bar barred barred  
89 Bard barded barded  
90 Bargain bargained bargained  
91 Bargain down bargained down bargained down  
92 Bargain for bargained for bargained for  
93 Bargain on bargained on bargained on  
94 Bark barked barked  
95 Barrow barrowed barrowed  
96 Base based based  
97 Bash bashed bashed  
98 Bash about bashed about bashed about  
99 Bash in bashed in bashed in  
100 Bash out bashed out bashed out  

กริยา 3 ช่อง หมวด C

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
101 Cable cabled cabled  
102 Cadge cadged cadged  
103 Cage caged caged  
104 Cajole cajoled cajoled  
105 Calcify calcified calcified  
106 Calculate calculated calculated  
107 Calibrate calibrated calibrated  
108 Call called called เรียก โทรหา
109 Call after called after called after โทรหลังจาก
110 Call around called around called around โทรไปรอบ ๆ
111 Call back called back called back โทรกลับ
112 Call for called for called for โทรหา
113 Call forth called forth called forth ทำให้เกิด
114 Call in called in called in สายโทรเข้า
115 Call off called off called off โทรออก
116 Call on called on called on โทรหา
117 Call out called out called out ตะโกนเรียก
118 Call round called round called round เยี่ยมเยียน 
119 Call up called up called up เรียก
120 Calligraph calligraphed calligraphed คัดลายมือ
121 Calm calmed calmed  
122 Calm down calmed down calmed down  
123 Calve calved calved  
124 Camber cambered cambered  
125 Camouflage camouflaged camouflaged  
126 Camp camped camped  
127 Can canned canned บรรจุกระป๋อง
128 Cancel cancelled cancelled ยกเลิก
129 Cancel out cancelled out cancelled out ยกเลิก
130 Cane caned caned โบย
131 Cannonade cannonaded cannonaded ระดมยิงปืนใหญ่
132 Canonise canonised canonised แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
133 Canonize canonized canonized แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
134 Canvass canvassed canvassed ถามสารทุกข์สุขดิบ
135 Cap capped capped  
136 Cap off capped off capped off  
137 Caparison caparisoned caparisoned  
138 Capitulate capitulated capitulated  
139 Capsize capsized capsized  
140 Capture captured captured  
141 Carbonise carbonised carbonised  
142 Carbonize carbonized carbonized  
143 Carburet carbureted carbureted  
144 Card carded carded  
145 Care cared cared การดูแล
146 Care for cared for cared for ดูแลสำหรับ
147 Careen careened careened เท่, เอียง
148 Caress caressed caressed กอดรัด
149 Caricature caricatured caricatured  
150 Carry carried carried พกพา

กริยา 3 ช่อง หมวด D

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
151 Dab dabed dabed  
152 Dabble dabbled dabbled  
153 Dam damed damed  
154 Damage damaged damaged  
155 Damascene damascened damascened  
156 Damn damned damned  
157 Dampen dampened dampened  
158 Dance danced danced เต้นรำ
159 Dandle dandled dandled  
160 Dangle dangled dangled  
161 Dare dared dared กล้า
162 Darken darkened darkened  
163 Dash dashed dashed  
164 Dash down dashed down dashed down  
165 Dash off dashed off dashed off  
166 Date dated dated  
167 Daub daubed daubed  
168 Dawn dawned dawned  
169 Dawn on dawned on dawned on  
170 Daydream daydreamed daydreamed ฝันกลางวัน
171 Deaden deadened deadened  
172 Deafen deafened deafened  
173 Deal dealt dealt จัดการ
174 Deal in dealt in dealt in จัดการใน
175 Deal with dealt with dealt with จัดการกับ
176 Debase debased debased  
177 Debate debated debated  
178 Debilitate debilitated debilitated  
179 Debit debited debited หักบัญชี
180 Debunk debunked debunked  
181 Decamp decamped decamped  
182 Decant decanted decanted ค่อย ๆ ริน
183 Decay decayed decayed  
184 Decide decided decided ตัดสิน
185 Decide on decided on decided on ตัดสินใจ
186 Decide upon decided upon decided upon ตัดสินใจ
187 Decipher deciphered deciphered  
188 Declaim declaimed declaimed  
189 Declare declared declared  
190 Decline declined declined  
191 Decode decoded decoded  
192 Decompose decomposed decomposed  
193 Decompress decompressed decompressed  
194 Decorate decorated decorated  
195 Decrease decreased decreased  
196 Decree decreed decreed  
197 Decrest decrested decrested  
198 Decry decried decried ประณาม
199 Dedicate dedicated dedicated  
200 Deduce deduced deduced  

กริยา 3 ช่อง หมวด E

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
201 Earn earned earned  
202 Ease eased eased  
203 Ease off eased off eased off  
204 Ease up eased up eased up  
205 Easy easied easied  
206 Eat ate eaten กิน
207 Eat away ate away eaten away กินไป
208 Eat in ate in eaten in กินเข้า
209 Eat into ate into eaten into กินเข้า
210 Eat out ate out eaten out รับประทานอาหารนอกบ้าน
211 Eat up ate up eaten up กินอาหาร
212 Ebb ebbed ebbed  
213 Ebb away ebbed away ebbed away  
214 Echo echoed echoed  
215 Economise economised economised  
216 Economize economized economized  
217 Edge edged edged  
218 Edge up edged up edged up  
219 Edit edited edited  
220 Educate educated educated  
221 Efface effaced effaced  
222 Effect effected effected  
223 Egg egged egged  
224 Egg on egged on egged on  
225 Ejaculate ejaculated ejaculated  
226 Eject ejected ejected  
227 Eke eked eked  
228 Eke out eked out eked out  
229 Elaborate elaborated elaborated  
230 Elbow elbowed elbowed  
231 Elect elected elected  
232 Electrify electrified electrified  
233 Electrocute electrocuted electrocuted ทำไห้ตายด้วยไฟฟ้า
234 Elevate elevated elevated  
235 Eliminate eliminated eliminated  
236 Elucidate elucidated elucidated  
237 Elude eluded eluded  
238 Emanate emanated emanated  
239 Emancipate emancipated emancipated  
240 Emasculate emasculated emasculated  
241 Embark embarked embarked  
242 Embark on embarked on embarked on  
243 Embark upon embarked upon embarked upon  
244 Embarrass embarrassed embarrassed  
245 Embed embeded embeded  
246 Embitter embittered embittered  
247 Embody embodied embodied รวบรวม
248 Embolden emboldened emboldened  
249 Embrace embraced embraced  
250 Emerge emerged emerged  

กริยา 3 ช่อง หมวด F

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
251 Fabricate fabricated fabricated  
252 Face faced faced  
253 Face off faced off faced off  
254 Face up to faced up to faced up to  
255 Facilitate facilitated facilitated  
256 Fade faded faded  
257 Fail failed failed ล้มเหลว
258 Faint fainted fainted  
259 Fake faked faked  
260 Fall fell fallen ล้ม
261 Fall about fell about fallen about ตกหลุมรัก
262 Fall apart fell apart fallen apart กระจุย
263 Fall back fell back fallen back รั้งท้าย
264 Fall back on fell back on fallen back on กลับมาอีกครั้ง
265 Fall behind fell behind fallen behind ตกอยู่ข้างหลัง
266 Fall down fell down fallen down ร่วง
267 Fall for fell for fallen for ตกสำหรับ
268 Fall in fell in fallen in ตกหล่น
269 Fall into fell into fallen into ตกลงไป
270 Fall off fell off fallen off หล่นจาก
271 Fall out fell out fallen out หลุดออกไป
272 Fall over fell over fallen over ตก
273 Fall through fell through fallen through เจ๊ง
274 Fall under fell under fallen under ตกหลุม
275 Falsify falsified falsified  
276 Falter faltered faltered  
277 Familiarise familiarised familiarised ทำความรู้จัก
278 Fan faned faned  
279 Fancy fancied fancied  
280 Farm farmed farmed  
281 Farm out farmed out farmed out  
282 Fart farted farted  
283 Fart about farted about farted about  
284 Fart around farted around farted around  
285 Fascinate fascinated fascinated  
286 Fashion fashioned fashioned  
287 Fast fasted fasted  
288 Fasten fastened fastened  
289 Fasten down fastened down fastened down  
290 Fasten on fastened on fastened on  
291 Fasten onto fastened onto fastened onto  
292 Fasten up fastened up fastened up  
293 Fathom fathomed fathomed  
294 Fathom out fathomed out fathomed out  
295 Fatten fattened fattened  
296 Fatten up fattened up fattened up  
297 Favor favored favored  
298 Favorite favorited favorited ชื่นชอบ
299 Favour favoured favoured  
300 Fawn fawned fawned  

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด G

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
301 Gain gained gained ถอนทุน, ได้รับ, สำเร็จ, บรรลุ
302 Game gamed gamed  
303 Gasp gasped gasped อ้าปากค้าง,พูดกระหืดกระหอบ
304 Gat gatted gatted  
305 Gather gathered gathered  
306 Get got gotten ได้
307 Get up got up gotten up ลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน
308 Give gave given ให้
309 Glad gladded gladded  
310 Glass glassed glassed ประดับด้วยหญ้า, ตกแต่งด้วยหญ้า
311 Go went gone ไป
312 Good gooded gooded  
313 Grab grabbed grabbed คว้า, ฉกฉวย, ไขว่คว้า
314 Graduate graduated graduated สำเร็จการศึกษา
315 Greet greeted greeted ทักทาย, ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ
316 Grill grilled grilled ย่าง
317 Grind ground ground บด
318 Grow grew grown เจริญงอกงาม
319 Guard guarded guarded คุ้มกัน, ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน
320 Guess guessed guessed คาดเดา
321 Guide guided guided ชี้นำ
322 Guide guided guided  

กริยา 3 ช่อง หมวด H

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
323 Hack hacked hacked  
324 Hack around hacked around hacked around  
325 Hack into hacked into hacked into  
326 Haggle haggled haggled  
327 Hail hailed hailed  
328 Halt halted halted  
329 Halve halved halved  
330 Hammer hammered hammered  
331 Hamper hampered hampered  
332 Hand handed handed  
333 Hand back handed back handed back  
334 Hand down handed down handed down  
335 Hand in handed in handed in  
336 Hand on handed on handed on  
337 Hand out handed out handed out  
338 Hand over handed over handed over  
339 Handcuff handcuffed handcuffed  
340 Handicap handicapped handicapped  
341 Handle handled handled  
342 Hang hunged hanged แขวนคอ
343 Hang hunged hanged แขวนคอ
344 Hang about hung about / hanged about hung about / hanged about ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น, ค่อย ๆ พัฒนา
345 Hang around hung around / hanged around hung around / hanged around อยู่แถว ๆ นี้
346 Hang back hung back / hanged back hung back / hanged back  
347 Hang back from hung back from / hanged back from hung back from / hanged back from ห้อยกลับจาก
348 Hang in there hung in there / hanged in there hung in there / hanged in there แขวนอยู่ที่นั่น
349 Hang it up hung it up / hanged it up hung it up / hanged it up วางสาย
350 Hang on hung on / hanged on hung on / hanged on รอก่อน
351 Hang onto hung onto / hanged onto hung onto / hanged onto แขวนลงบน
352 Hang out hung out / hanged out hung out / hanged out ออกไปเที่ยว
353 Hang out for hung out for / hanged out for hung out for / hanged out for ออกไปเที่ยว
354 Hang over hung over / hanged over hung over / hanged over วางสาย
355 Hang together hung together / hanged together hung together / hanged together แขวนอยู่ด้วยกัน
356 Hang up hung up / hanged up hung up / hanged up วางสาย
357 Hang up on hung up on / hanged up on hung up on / hanged up on วางสาย
358 Hang with hung with / hanged with hung with / hanged with แขวนกับ
359 Hanker after hankered after hankered after  
360 Happen happened happened เกิดขึ้น
361 Happy happied happied  
362 Harangue harangued harangued  
363 Harass harassed harassed  
364 Harden hardened hardened  
365 Hark harked harked  
366 Harm harmed harmed  
367 Harp harped harped  
368 Harp on harped on harped on  
369 Harrow harrowed harrowed  
370 Harry harried harried  
371 Harvest harvested harvested  
372 Has had had มี

กริยา 3 ช่อง หมวด I

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
373 Ice iced iced  
374 Idealize idealized idealized  
375 Identify identified identified  
376 Idle idled idled  
377 Idolize idolized idolized เทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป
378 Ignite ignited ignited  
379 Ignore ignored ignored  
380 Illtreat illtreated illtreated การรักษา
381 Illuminate illuminated illuminated  
382 Illustrate illustrated illustrated  
383 Imagine imagined imagined  
384 Imitate imitated imitated  
385 Immerge immerged immerged  
386 Immigrate immigrated immigrated  
387 Immolate immolated immolated  
388 Immure immured immured  
389 Impale impaled impaled  
390 Impart imparted imparted  
391 Impersonate impersonated impersonated  
392 Implant implanted implanted สอดใส่
393 Implement implemented implemented  
394 Imply implied implied บ่งบอกถึง
395 Import imported imported  
396 Impose imposed imposed  
397 Impress impressed impressed  
398 Imprint imprinted imprinted  
399 Imprison imprisoned imprisoned  
400 Improve improved improved  
401 Improvise improvised improvised  
402 Impute imputed imputed ใส่ร้าย
403 Incarcerate incarcerated incarcerated  
404 Incarnate incarnated incarnated  
405 Incense incensed incensed  
406 Incise incised incised ตัด
407 Incite incited incited  
408 Incline inclined inclined  
409 Include included included  
410 Increase increased increased  
411 Incubate incubated incubated  
412 Incur incured / incurred incured / incurred ก่อให้เกิด
413 Indent indented indented  
414 Index indexed indexed  
415 Indicate indicated indicated  
416 Induce induced induced  
417 Industrialize industrialized industrialized  
418 Infect infected infected  
419 Infer infered / inferred infered / inferred สรุป
420 Infest infested infested  
421 Inflame inflamed inflamed  
422 Inflate inflated inflated  

กริยา 3 ช่อง หมวด J

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
423 Jabber jabbered jabbered  
424 Jabber away jabbered away jabbered away  
425 Jack jacked jacked  
426 Jack around jacked around jacked around  
427 Jack in jacked in jacked in  
428 Jag jaged jaged  
429 Jam jamed jamed  
430 Jam on jamed on jamed on  
431 Jar jared jared ชน
432 Jaw jawed jawed  
433 Jaw away jawed away jawed away  
434 Jeer jeered jeered  
435 Jerk jerked jerked  
436 Jerk around jerked around jerked around  
437 Jerk off jerked off jerked off  
438 Jest jested jested  
439 Jib jibed jibed  
440 Jingle jingled jingled  
441 Jockey jockeyed jockeyed  
442 Jockey into jockeyed into jockeyed into  
443 Jog jogged jogged วิ่งเหยาะๆ, วิ่งช้าๆ
444 Join joined joined ร่วม
445 Joint jointed jointed  
446 Joke joked joked  
447 Joke around joked around joked around  
448 Jot joted joted  
449 Jot down joted down joted down  
450 Joust jousted jousted  
451 Jubilate jubilated jubilated  
452 Judge judged judged  
453 Juggle juggled juggled  
454 Juice juiced juiced  
455 Jumble jumbled jumbled  
456 Jump jumped jumped กระโดด
457 Jump at jumped at jumped at กระโดดไปที่
458 Jump in jumped in jumped in กระโดดเข้ามา
459 Jump off jumped off jumped off กระโดดออก
460 Jump on jumped on jumped on กระโดด
461 Justify justified justified  
462 Juxtapose juxtaposed juxtaposed  

กริยา 3 ช่อง หมวด K

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
463 Keel keeled keeled  
464 Keel over keeled over keeled over  
465 Keep kept kept เก็บรักษา
466 Keep around kept around kept around เก็บไว้รอบ ๆ
467 Keep at kept at kept at ทำเรื่อยไป
468 Keep away kept away kept away ระวังอย่าเข้าไปใกล้
469 Keep back kept back kept back เก็บกลับ
470 Keep down kept down kept down ตัดทอน
471 Keep from kept from kept from เก็บจาก
472 Keep in kept in kept in เก็บไว้ใน
473 Keep in with kept in with kept in with เก็บไว้ด้วย
474 Keep off kept off kept off ห่างไว้
475 Keep on kept on kept on เก็บไว้ใน
476 Keep out kept out kept out ห้ามเข้า
477 Keep to kept to kept to เก็บไว้เพื่อ
478 Keep up kept up kept up ทำต่อไป
479 Keep up at kept up at kept up at ตามทัน
480 Keep up with kept up with kept up with ติดตามด้วย
481 Key keyed keyed  
482 Key down keyed down keyed down  
483 Key in keyed in keyed in  
484 Key in on keyed in on keyed in on  
485 Key on keyed on keyed on  
486 Key to keyed to keyed to  
487 Key up keyed up keyed up  
488 Kick kicked kicked เตะ
489 Kick about kicked about kicked about  
490 Kick around kicked around kicked around  
491 Kick around with kicked around with kicked around with  
492 Kick back kicked back kicked back  
493 Kick down kicked down kicked down  
494 Kick in kicked in kicked in  
495 Kick off kicked off kicked off  
496 Kick out kicked out kicked out  
497 Kick up kicked up kicked up  
498 Kidnap kidnapped kidnapped  
499 Kill killed killed ฆ่า
500 Kill off killed off killed off  
501 Kindle kindled kindled  
502 Kiss kissed kissed จูบ
503 Kiss off kissed off kissed off  
504 Kiss up to kissed up to kissed up to  
505 Knead kneaded kneaded  
506 Kneel knelt knelt คุกเข่า
507 Knit knit knit ถัก
508 Knock knocked knocked  
509 Knock about knocked about knocked about  
510 Knock around knocked around knocked around  
511 Knock back knocked back knocked back  
512 Knock down knocked down knocked down  

 

 

ไปดูต่อ กริยา 3 ช่อง หมวด L ได้ที่ กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)


อ่านต่อเพิ่มเติม