กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ นั่นแปลว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่อง

อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกำปั้นทุบดินได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง

แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

กริยา 3 ช่อง เรียง A-Z

เมนูแนะนำ

 

กริยา 3 ช่อง หมวด A

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
1 Abandon abandoned abandoned ละทิ้ง Regular Verb
2 Abase abased abased ลดตัว Regular Verb
3 Abbreviate abbreviated abbreviated ตัดทอน Regular Verb
4 Abdicate abdicated abdicated ทำให้ถอนตัว Regular Verb
5 Aberrate aberrated aberrated เถลไถล Regular Verb
6 Abet abetted abetted ให้กำลังใจ Regular Verb
7 Abhor abhorred abhorred เกลียด Regular Verb
8 Abide abode abode   Irregular Verb
9 Abjure abjured abjured สละ Regular Verb
10 Abnegate abnegated abnegated   Regular Verb
11 Abolish abolished abolished   Regular Verb
12 Abominate abominated abominated   Regular Verb
13 Abort aborted aborted   Regular Verb
14 Abound abounded abounded   Regular Verb
15 Abridge abridged abridged   Regular Verb
16 Abrogate abrogated abrogated   Regular Verb
17 Abscond absconded absconded   Regular Verb
18 Absolve absolved absolved   Regular Verb
19 Absorb absorbed absorbed   Regular Verb
20 Abstain abstained abstained   Regular Verb
21 Abstract abstracted abstracted   Regular Verb
22 Abuse abused abused   Regular Verb
23 Accelerate accelerated accelerated   Regular Verb
24 Accept accepted accepted   Regular Verb
25 Acclaim acclaimed acclaimed   Regular Verb
26 Acclimatise acclimatised acclimatised   Regular Verb
27 Acclimatize acclimatized acclimatized   Regular Verb
28 Accommodate accommodated accommodated   Regular Verb
29 Accompany accompanied accompanied   Regular Verb
30 Accomplish accomplished accomplished   Regular Verb
31 Accost accosted accosted   Regular Verb
32 Account accounted accounted   Regular Verb
33 Account for accounted accounted   Regular Verb
34 Accredit accredited accredited   Regular Verb
35 Accrue accrued accrued   Regular Verb
36 Accumulate accumulated accumulated   Regular Verb
37 Accuse accused accused   Regular Verb
38 Accustom accustomed accustomed   Regular Verb
39 Ache ached ached   Regular Verb
40 Ache for ached ached   Regular Verb
41 Achieve achieved achieved   Regular Verb
42 Achromatize achromatized achromatized   Regular Verb
43 Acidify acidified acidified   Regular Verb
44 Acidulate acidulated acidulated   Regular Verb
45 Acknowledge acknowledged acknowledged   Regular Verb
46 Acquiesce acquiesced acquiesced   Regular Verb
47 Acquire acquired acquired   Regular Verb
48 Acquit acquitted acquitted   Regular Verb
49 Act acted acted   Regular Verb
50 Act on acted acted   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด B

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
51 Babble babbled babbled   Regular Verb
52 Back backed backed   Regular Verb
53 Back away backed backed   Regular Verb
54 Back down backed backed   Regular Verb
55 Back into backed backed   Regular Verb
56 Back off backed backed   Regular Verb
57 Back out backed backed   Regular Verb
58 Back out of backed backed   Regular Verb
59 Back up backed backed   Regular Verb
60 Backfire backfired backfired   Regular Verb
61 Backslide backslid backslidden   Irregular Verb
62 Bag bagged bagged   Regular Verb
63 Bag out bagged bagged   Regular Verb
64 Bail bailed bailed   Regular Verb
65 Bail out bailed bailed   Regular Verb
66 Bail out of bailed bailed   Regular Verb
67 Bail out on bailed bailed   Regular Verb
68 Bail up bailed bailed   Regular Verb
69 Bait baited baited   Regular Verb
70 Bake baked baked   Regular Verb
71 Balance balanced balanced   Regular Verb
72 Ball balled balled   Regular Verb
73 Ball up balled balled   Regular Verb
74 Ballast ballasted ballasted   Regular Verb
75 Bamboozle bamboozled bamboozled   Regular Verb
76 Ban banned banned   Regular Verb
77 Bandage bandaged bandaged   Regular Verb
78 Bang banged banged   Regular Verb
79 Bang about banged banged   Regular Verb
80 Bang around banged banged   Regular Verb
81 Bang on banged banged   Regular Verb
82 Bang on about banged banged   Regular Verb
83 Bang out banged banged   Regular Verb
84 Bang up banged banged   Regular Verb
85 Banish banished banished   Regular Verb
86 Bank banked banked   Regular Verb
87 Bank on banked banked   Regular Verb
88 Banter bantered bantered   Regular Verb
89 Baptise baptised baptised   Regular Verb
90 Baptize baptized baptized   Regular Verb
91 Bar barred barred   Regular Verb
92 Bard barded barded   Regular Verb
93 Bargain bargained bargained   Regular Verb
94 Bargain down bargained bargained   Regular Verb
95 Bargain for bargained bargained   Regular Verb
96 Bargain on bargained bargained   Regular Verb
97 Bark barked barked   Regular Verb
98 Barrack barracked barracked   Regular Verb
99 Barricade barricaded barricaded   Regular Verb
100 Barrow barrowed barrowed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด C

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
101 Cable cabled cabled   Regular Verb
102 Cackle cackled cackled   Regular Verb
103 Cadge cadged cadged   Regular Verb
104 Cage caged caged   Regular Verb
105 Cajole cajoled cajoled   Regular Verb
106 Calcify calcified calcified   Regular Verb
107 Calculate calculated calculated   Regular Verb
108 Calibrate calibrated calibrated   Regular Verb
109 Call called called เรียก โทรหา Regular Verb
110 Call after called called   Regular Verb
111 Call around called called   Regular Verb
112 Call back called called   Regular Verb
113 Call for called called   Regular Verb
114 Call forth called called   Regular Verb
115 Call in called called   Regular Verb
116 Call off called called   Regular Verb
117 Call on called called   Regular Verb
118 Call out called called   Regular Verb
119 Call round called called   Regular Verb
120 Call up called called   Regular Verb
121 Calligraph calligraphed calligraphed   Regular Verb
122 Calm calmed calmed   Regular Verb
123 Calm down calmed calmed   Regular Verb
124 Calve calved calved   Regular Verb
125 Camber cambered cambered   Regular Verb
126 Camouflage camouflaged camouflaged   Regular Verb
127 Camp camped camped   Regular Verb
128 Cancel cancelled cancelled   Regular Verb
129 Cancel out cancelled cancelled   Regular Verb
130 Cane caned caned   Regular Verb
131 Cannonade cannonaded cannonaded   Regular Verb
132 Canonise canonised canonised   Regular Verb
133 Canonize canonized canonized   Regular Verb
134 Canvass canvassed canvassed   Regular Verb
135 Cap capped capped   Regular Verb
136 Cap off capped capped   Regular Verb
137 Caparison caparisoned caparisoned   Regular Verb
138 Caper capered capered   Regular Verb
139 Capitalise capitalised capitalised   Regular Verb
140 Capitalize capitalized capitalized   Regular Verb
141 Capitulate capitulated capitulated   Regular Verb
142 Capsize capsized capsized   Regular Verb
143 Captivate captivated captivated   Regular Verb
144 Capture captured captured   Regular Verb
145 Carbonise carbonised carbonised   Regular Verb
146 Carbonize carbonized carbonized   Regular Verb
147 Carburet carbureted carbureted   Regular Verb
148 Card carded carded   Regular Verb
149 Care cared cared   Regular Verb
150 Care for cared cared   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด D

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
151 Dab dabed dabed   Regular Verb
152 Dabble dabbled dabbled   Regular Verb
153 Dam damed damed   Regular Verb
154 Damage damaged damaged   Regular Verb
155 Damascene damascened damascened   Regular Verb
156 Damn damned damned   Regular Verb
157 Dampen dampened dampened   Regular Verb
158 Dance danced danced เต้นรำ Regular Verb
159 Dandle dandled dandled   Regular Verb
160 Dangle dangled dangled   Regular Verb
161 Dare dared dared   Regular Verb
162 Darken darkened darkened   Regular Verb
163 Dash dashed dashed   Regular Verb
164 Dash down dashed dashed   Regular Verb
165 Dash off dashed dashed   Regular Verb
166 Date dated dated   Regular Verb
167 Daub daubed daubed   Regular Verb
168 Dawdle dawdled dawdled   Regular Verb
169 Dawn dawned dawned   Regular Verb
170 Dawn on dawned dawned   Regular Verb
171 Daydream daydreamed daydreamed   Regular Verb
172 Dazzle dazzled dazzled   Regular Verb
173 Deaden deadened deadened   Regular Verb
174 Deafen deafened deafened   Regular Verb
175 Deal dealt dealt จัดการ Irregular Verb
176 Deal in dealt dealt   Irregular Verb
177 Deal with dealt dealt   Irregular Verb
178 Debase debased debased   Regular Verb
179 Debate debated debated   Regular Verb
180 Debauch debauched debauched   Regular Verb
181 Debilitate debilitated debilitated   Regular Verb
182 Debit debited debited   Regular Verb
183 Debunk debunked debunked   Regular Verb
184 Decamp decamped decamped   Regular Verb
185 Decant decanted decanted   Regular Verb
186 Decapitate decapitated decapitated   Regular Verb
187 Decay decayed decayed   Regular Verb
188 Decease deceased deceased   Regular Verb
189 Deceive deceived deceived   Regular Verb
190 Decentralise decentralised decentralised   Regular Verb
191 Decentralize decentralized decentralized   Regular Verb
192 Dechristianise dechristianised dechristianised   Regular Verb
193 Dechristianize dechristianized dechristianized   Regular Verb
194 Decide decided decided   Regular Verb
195 Decide on decided decided   Regular Verb
196 Decide upon decided decided   Regular Verb
197 Decimalize decimalized decimalized   Regular Verb
198 Decimate decimated decimated   Regular Verb
199 Decipher deciphered deciphered   Regular Verb
200 Declaim declaimed declaimed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด E

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
201 Earn earned earned   Regular Verb
202 Ease eased eased   Regular Verb
203 Ease off eased eased   Regular Verb
204 Ease up eased eased   Regular Verb
205 Eat ate eaten กิน  
206 Eat away ate away eaten away กินไป  
207 Eat in ate in eaten in กินเข้า  
208 Eat into ate into eaten into กินเข้า  
209 Eat out ate out eaten out รับประทานอาหารนอกบ้าน  
210 Eat up ate up eaten up กินอาหาร  
211 Ebb ebbed ebbed   Regular Verb
212 Ebb away ebbed ebbed   Regular Verb
213 Echo echoed echoed   Regular Verb
214 Eclipse eclipsed eclipsed   Regular Verb
215 Economise economised economised   Regular Verb
216 Economize economized economized   Regular Verb
217 Edge edged edged   Regular Verb
218 Edge out edged edged   Regular Verb
219 Edge up edged edged   Regular Verb
220 Edit edited edited   Regular Verb
221 Educate educated educated   Regular Verb
222 Efface effaced effaced   Regular Verb
223 Effect effected effected   Regular Verb
224 Egg egged egged   Regular Verb
225 Egg on egged egged   Regular Verb
226 Ejaculate ejaculated ejaculated   Regular Verb
227 Eject ejected ejected   Regular Verb
228 Eke eked eked   Regular Verb
229 Eke out eked eked   Regular Verb
230 Elaborate elaborated elaborated   Regular Verb
231 Elbow elbowed elbowed   Regular Verb
232 Elect elected elected   Regular Verb
233 Electrify electrified electrified   Regular Verb
234 Electrocute electrocuted electrocuted   Regular Verb
235 Elevate elevated elevated   Regular Verb
236 Eliminate eliminated eliminated   Regular Verb
237 Elucidate elucidated elucidated   Regular Verb
238 Elude eluded eluded   Regular Verb
239 Emaciate emaciated emaciated   Regular Verb
240 Emanate emanated emanated   Regular Verb
241 Emancipate emancipated emancipated   Regular Verb
242 Emasculate emasculated emasculated   Regular Verb
243 Embalm embalmed embalmed   Regular Verb
244 Embark embarked embarked   Regular Verb
245 Embark on embarked embarked   Regular Verb
246 Embark upon embarked embarked   Regular Verb
247 Embarrass embarrassed embarrassed   Regular Verb
248 Embed embeded embeded   Regular Verb
249 Embellish embellished embellished   Regular Verb
250 Embitter embittered embittered   Regular Verb

 

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด F

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
251 Fabricate fabricated fabricated   Regular Verb
252 Face faced faced   Regular Verb
253 Face off faced faced   Regular Verb
254 Face up to faced faced   Regular Verb
255 Facilitate facilitated facilitated   Regular Verb
256 Fade faded faded   Regular Verb
257 Fail failed failed   Regular Verb
258 Faint fainted fainted   Regular Verb
259 Fake faked faked   Regular Verb
260 Fall fell fallen ล้ม  
261 Fall about fell about fallen about ตกหลุมรัก  
262 Fall apart fell apart fallen apart กระจุย  
263 Fall back fell back fallen back รั้งท้าย  
264 Fall back on fell back on fallen back on กลับมาอีกครั้ง  
265 Fall behind fell behind fallen behind ตกอยู่ข้างหลัง  
266 Fall down fell down fallen down ร่วง  
267 Fall for fell for fallen for ตกสำหรับ  
268 Fall in fell in fallen in ตกหล่น  
269 Fall into fell into fallen into ตกลงไป  
270 Fall off fell off fallen off หล่นจาก  
271 Fall out fell out fallen out หลุดออกไป  
272 Fall over fell over fallen over ตก  
273 Fall through fell through fallen through เจ๊ง  
274 Fall under fell under fallen under ตกหลุม  
275 Falsify falsified falsified   Regular Verb
276 Falter faltered faltered   Regular Verb
277 Familiarise familiarised familiarised   Regular Verb
278 Familiarize familiarized familiarized   Regular Verb
279 Fan faned faned   Regular Verb
280 Fancy fancied fancied   Regular Verb
281 Farm farmed farmed   Regular Verb
282 Farm out farmed farmed   Regular Verb
283 Fart farted farted   Regular Verb
284 Fart about farted farted   Regular Verb
285 Fart around farted farted   Regular Verb
286 Fascinate fascinated fascinated   Regular Verb
287 Fashion fashioned fashioned   Regular Verb
288 Fast fasted fasted   Regular Verb
289 Fasten fastened fastened   Regular Verb
290 Fasten down fastened fastened   Regular Verb
291 Fasten on fastened fastened   Regular Verb
292 Fasten onto fastened fastened   Regular Verb
293 Fasten up fastened fastened   Regular Verb
294 Fathom fathomed fathomed   Regular Verb
295 Fathom out fathomed fathomed   Regular Verb
296 Fatten fattened fattened   Regular Verb
297 Fatten up fattened fattened   Regular Verb
298 Favor favored favored   Regular Verb
299 Favour favoured favoured   Regular Verb
300 Fawn fawned fawned   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด G

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
301 Get got gotten ได้  
302 Give gave given ให้  
303 Go went gone ไป  
304 Grind ground ground บด Irregular Verb
305 Grow grew grown เจริญงอกงาม  

กริยา 3 ช่อง หมวด H

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
306 Hack hacked hacked   Regular Verb
307 Hack around hacked hacked   Regular Verb
308 Hack into hacked hacked   Regular Verb
309 Hack off hacked hacked   Regular Verb
310 Hack up hacked hacked   Regular Verb
311 Hackle hackled hackled   Regular Verb
312 Haggle haggled haggled   Regular Verb
313 Hail hailed hailed   Regular Verb
314 Hallucinate hallucinated hallucinated   Regular Verb
315 Halt halted halted   Regular Verb
316 Halve halved halved   Regular Verb
317 Hammer hammered hammered   Regular Verb
318 Hammer away at hammered hammered   Regular Verb
319 Hammer into hammered hammered   Regular Verb
320 Hammer out hammered hammered   Regular Verb
321 Hamper hampered hampered   Regular Verb
322 Hand handed handed   Regular Verb
323 Hand back handed handed   Regular Verb
324 Hand down handed handed   Regular Verb
325 Hand in handed handed   Regular Verb
326 Hand on handed handed   Regular Verb
327 Hand out handed handed   Regular Verb
328 Hand over handed handed   Regular Verb
329 Handcuff handcuffed handcuffed   Regular Verb
330 Handicap handicapped handicapped   Regular Verb
331 Handle handled handled   Regular Verb
332 Hang hunged hanged แขวนคอ  
333 Hang hunged hanged แขวนคอ Irregular Verb
334 Hang about hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
335 Hang around hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
336 Hang back hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
337 Hang back from hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
338 Hang in there hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
339 Hang it up hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
340 Hang on hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
341 Hang onto hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
342 Hang out hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
343 Hang out for hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
344 Hang over hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
345 Hang together hung / hanged hung / hanged แขวนอยู่ด้วยกัน  
346 Hang up hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
347 Hang up on hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
348 Hang with hung / hanged hung / hanged   Irregular Verb
349 Hanker hankered hankered   Regular Verb
350 Hanker after hankered hankered   Regular Verb
351 Hanker for hankered hankered   Regular Verb
352 Happen happened happened   Regular Verb
353 Harangue harangued harangued   Regular Verb
354 Harass harassed harassed   Regular Verb
355 Harden hardened hardened   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด I

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
356 Ice iced iced   Regular Verb
357 Idealize idealized idealized   Regular Verb
358 Identify identified identified   Regular Verb
359 Idle idled idled   Regular Verb
360 Idolize idolized idolized   Regular Verb
361 Ignite ignited ignited   Regular Verb
362 Ignore ignored ignored   Regular Verb
363 Illtreat illtreated illtreated   Regular Verb
364 Illuminate illuminated illuminated   Regular Verb
365 Illustrate illustrated illustrated   Regular Verb
366 Imagine imagined imagined   Regular Verb
367 Imitate imitated imitated   Regular Verb
368 Immaterialize immaterialized immaterialized   Regular Verb
369 Immerge immerged immerged   Regular Verb
370 Immigrate immigrated immigrated   Regular Verb
371 Immobilize immobilized immobilized   Regular Verb
372 Immolate immolated immolated   Regular Verb
373 Immortalize immortalized immortalized   Regular Verb
374 Immunize immunized immunized   Regular Verb
375 Immure immured immured   Regular Verb
376 Impale impaled impaled   Regular Verb
377 Impart imparted imparted   Regular Verb
378 Impersonate impersonated impersonated   Regular Verb
379 Implant implanted implanted   Regular Verb
380 Implement implemented implemented   Regular Verb
381 Implore implored implored   Regular Verb
382 Imply implied implied   Regular Verb
383 Import imported imported   Regular Verb
384 Impose imposed imposed   Regular Verb
385 Impoverish impoverished impoverished   Regular Verb
386 Impregnate impregnated impregnated   Regular Verb
387 Impress impressed impressed   Regular Verb
388 Imprint imprinted imprinted   Regular Verb
389 Imprison imprisoned imprisoned   Regular Verb
390 Improve improved improved   Regular Verb
391 Improvise improvised improvised   Regular Verb
392 Impute imputed imputed   Regular Verb
393 Inaugurate inaugurated inaugurated   Regular Verb
394 Incapacitate incapacitated incapacitated   Regular Verb
395 Incarcerate incarcerated incarcerated   Regular Verb
396 Incarnate incarnated incarnated   Regular Verb
397 Incense incensed incensed   Regular Verb
398 Incinerate incinerated incinerated   Regular Verb
399 Incise incised incised   Regular Verb
400 Incite incited incited   Regular Verb
401 Incline inclined inclined   Regular Verb
402 Include included included   Regular Verb
403 Inconvenience inconvenienced inconvenienced   Regular Verb
404 Incorporate incorporated incorporated   Regular Verb
405 Increase increased increased   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด J

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
406 Jabber jabbered jabbered   Regular Verb
407 Jabber away jabbered jabbered   Regular Verb
408 Jack jacked jacked   Regular Verb
409 Jack around jacked jacked   Regular Verb
410 Jack in jacked jacked   Regular Verb
411 Jack up jacked jacked   Regular Verb
412 Jag jaged jaged   Regular Verb
413 Jam jamed jamed   Regular Verb
414 Jam on jamed jamed   Regular Verb
415 Jar jared jared   Regular Verb
416 Jaw jawed jawed   Regular Verb
417 Jaw away jawed jawed   Regular Verb
418 Jeer jeered jeered   Regular Verb
419 Jerk jerked jerked   Regular Verb
420 Jerk around jerked jerked   Regular Verb
421 Jerk off jerked jerked   Regular Verb
422 Jest jested jested   Regular Verb
423 Jib jibed jibed   Regular Verb
424 Jingle jingled jingled   Regular Verb
425 Jockey jockeyed jockeyed   Regular Verb
426 Jockey into jockeyed jockeyed   Regular Verb
427 Join joined joined   Regular Verb
428 Joint jointed jointed   Regular Verb
429 Joke joked joked   Regular Verb
430 Joke around joked joked   Regular Verb
431 Jolt jolted jolted   Regular Verb
432 Jostle jostled jostled   Regular Verb
433 Jot joted joted   Regular Verb
434 Jot down joted joted   Regular Verb
435 Joust jousted jousted   Regular Verb
436 Jubilate jubilated jubilated   Regular Verb
437 Judge judged judged   Regular Verb
438 Juggle juggled juggled   Regular Verb
439 Juice juiced juiced   Regular Verb
440 Juice up juiced juiced   Regular Verb
441 Jumble jumbled jumbled   Regular Verb
442 Jump jumped jumped   Regular Verb
443 Jump at jumped jumped   Regular Verb
444 Jump in jumped jumped   Regular Verb
445 Jump off jumped jumped   Regular Verb
446 Jump on jumped jumped   Regular Verb
447 Justify justified justified   Regular Verb
448 Juxtapose juxtaposed juxtaposed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด K

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
449 Keel keeled keeled   Regular Verb
450 Keel over keeled keeled   Regular Verb
451 Keep kept kept เก็บรักษา  
452 Keep around kept kept   Irregular Verb
453 Keep at kept kept   Irregular Verb
454 Keep away kept kept   Irregular Verb
455 Keep back kept kept   Irregular Verb
456 Keep down kept kept   Irregular Verb
457 Keep from kept kept   Irregular Verb
458 Keep in kept kept   Irregular Verb
459 Keep in with kept kept   Irregular Verb
460 Keep off kept kept   Irregular Verb
461 Keep on kept kept   Irregular Verb
462 Keep out kept kept   Irregular Verb
463 Keep to kept kept   Irregular Verb
464 Keep up kept kept   Irregular Verb
465 Keep up at kept kept   Irregular Verb
466 Keep up with kept kept   Irregular Verb
467 Key keyed keyed   Regular Verb
468 Key down keyed keyed   Regular Verb
469 Key in keyed keyed   Regular Verb
470 Key in on keyed keyed   Regular Verb
471 Key on keyed keyed   Regular Verb
472 Key to keyed keyed   Regular Verb
473 Key up keyed keyed   Regular Verb
474 Kick kicked kicked   Regular Verb
475 Kick about kicked kicked   Regular Verb
476 Kick around kicked kicked   Regular Verb
477 Kick around with kicked kicked   Regular Verb
478 Kick back kicked kicked   Regular Verb
479 Kick down kicked kicked   Regular Verb
480 Kick in kicked kicked   Regular Verb
481 Kick off kicked kicked   Regular Verb
482 Kick out kicked kicked   Regular Verb
483 Kick up kicked kicked   Regular Verb
484 Kidnap kidnapped kidnapped   Regular Verb
485 Kill killed killed   Regular Verb
486 Kill off killed killed   Regular Verb
487 Kindle kindled kindled   Regular Verb
488 Kiss kissed kissed จูบ Regular Verb
489 Kiss off kissed kissed   Regular Verb
490 Kiss up to kissed kissed   Regular Verb
491 Knead kneaded kneaded   Regular Verb
492 Kneel knelt knelt คุกเข่า Irregular Verb
493 Knit knit knit ถัก Irregular Verb
494 Knock knocked knocked   Regular Verb
495 Knock about knocked knocked   Regular Verb
496 Knock around knocked knocked   Regular Verb
497 Knock back knocked knocked   Regular Verb
498 Knock down knocked knocked   Regular Verb

 

ไปดูต่อ กริยา 3 ช่อง หมวด L ได้ที่ กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 2)


อ่านต่อเพิ่มเติม