ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x-radiation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x-radiation

    แปลว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "x-radiation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
x-ray therapyการรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์
x-rayรักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
x rayรักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
x-ray starวัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
roentgenรังสีเอ็กซ์
x-ray sourceวัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
x-ray tubeหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์