ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "non-living thing"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  non-living thing

  แปลว่า สิ่งไม่มีชีวิต

  ตัวอย่าง สิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์

  เพิ่มเติม สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่หายใจ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "non-living thing"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
living thingสิ่งมีชีวิต
lifeสิ่งมีชีวิต
organismสิ่งมีชีวิต
abiogenesisสมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
lifelessที่ไร้สิ่งมีชีวิต, ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
aerobeสิ่งมีชีวิต, สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้โดยต้องอาศัยออกซิเจน
xenogenesisหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, การสร้าง
in vivoซึ่งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต