ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

EN-TH Dictionary - หน้า 6/6 มีดังรายการต่อไปนี้

Xylia xylocarpa Taub (Leguminosae)

แปลว่า ไม้แดง

Xylocaine

แปลว่า ยาชาซึ่งมีชื่อว่าไซโลเคน

xylograph

แปลว่า การแกะสลักไม้

xylographical

แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้

xylography

แปลว่า ศิลปะในการแกะสลักไม้

xylograpic

แปลว่า ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้

xyloid

แปลว่า คล้ายเนื้อไม้

xylophagous

แปลว่า ซึ่งทำลายเนื้อไม้, ซึ่งกัดกินเนื้อไม้

xylophone

แปลว่า เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด

xylophone

แปลว่า เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด, ระนาดฝรั่ง

xylophone

แปลว่า ระนาด

xylophonist

แปลว่า ผู้เล่น xylophone

xylose

แปลว่า น้ำตาลเพนโทส

xylotomist

แปลว่า ผู้ตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

xylotomous

แปลว่า ซึ่งเจาะหรือไชเนื้อไม้

xylotomy

แปลว่า การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

xysma

แปลว่า ชิ้นเนื้อเยื่อที่อาจพบได้ในอุจจาระ

xyster

แปลว่า เครื่องมือผ่าตัดสำหรับตะไบกระดูก

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ