ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร A

EN-TH Dictionary - หน้า 100/330 มีดังรายการต่อไปนี้

affiance

แปลว่า การสัญญา

affiance

แปลว่า สัญญาว่าจะแต่งงาน

affidavit

แปลว่า คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร

affiliate

แปลว่า บริษัทในเครือ, กิจการในเครือ, สาขา

affiliate

แปลว่า รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, รวมกัน

affiliate

แปลว่า รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, รวมกัน

affiliate

แปลว่า สืบสาวต้นตอ

affiliate to

แปลว่า เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก

affiliate with

แปลว่า เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก

affiliated bus

แปลว่า รถร่วม

affiliated with

แปลว่า ในสังกัด

affine

แปลว่า บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน

affined

แปลว่า ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ), ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน

affinity

แปลว่า คนที่น่าดึงดูด, คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ

affinity

แปลว่า ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน

affinity

แปลว่า ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

affinity

แปลว่า ความรู้สึกชอบพอ

affirm

แปลว่า ยืนยัน, รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง

affirm

แปลว่า ยืนยัน, รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง

affirmant

แปลว่า ผู้ที่ยืนยัน

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ