คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VT

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VT
 1. abandon

  แปลว่า ปล่อยตามอารมณ์

 2. abandon

  แปลว่า ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป

 3. abase

  แปลว่า ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ

 4. abash

  แปลว่า ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน

 5. abate

  แปลว่า ทำให้สิ้นสุด

 6. abate

  แปลว่า ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง

 7. abbreviate

  แปลว่า ทำให้สั้นลง, ลดลง, ตัดทอน

 8. abbreviate

  แปลว่า ย่อความ

 9. abdicate

  แปลว่า ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

 10. abduct

  แปลว่า ลักพาตัว, ฉุดคร่า

 11. abet

  แปลว่า ให้กำลังใจ, กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น

 12. abhor

  แปลว่า เกลียดชัง, เกลียด, ชิงชัง

 13. abide

  แปลว่า ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ

 14. abjure

  แปลว่า บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, สละ

 15. ablate

  แปลว่า ระเหยไป

 16. abnegate

  แปลว่า ละทิ้ง, ล้มเลิก

 17. abolish

  แปลว่า เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ

 18. abominate

  แปลว่า ชิงชัง, เกลียด, ชัง

 19. abort

  แปลว่า แท้ง

 20. abort

  แปลว่า ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล

 21. abrade

  แปลว่า ขัด, ขัดถู

 22. abridge

  แปลว่า ตัดสิทธิ์, ลดทอนสิทธิ์

 23. abridge

  แปลว่า ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้นลง

 24. abrogate

  แปลว่า ยกเลิก, เพิกถอน