ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vt

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vt

EN-TH Dictionary - หน้า 1/435 มีดังรายการต่อไปนี้

abandon

แปลว่า ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป

abandon

แปลว่า ปล่อยตามอารมณ์

abase

แปลว่า ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ

abash

แปลว่า ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน

abate

แปลว่า ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง

abate

แปลว่า ทำให้สิ้นสุด

abbreviate

แปลว่า ทำให้สั้นลง, ลดลง, ตัดทอน

abbreviate

แปลว่า ย่อความ

abdicate

แปลว่า ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

abduct

แปลว่า ลักพาตัว, ฉุดคร่า

abet

แปลว่า ให้กำลังใจ, กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น

abhor

แปลว่า เกลียดชัง, เกลียด, ชิงชัง

abide

แปลว่า ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ

abjure

แปลว่า บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, สละ

ablate

แปลว่า ระเหยไป

abnegate

แปลว่า ละทิ้ง, ล้มเลิก

abolish

แปลว่า เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ

abominate

แปลว่า ชิงชัง, เกลียด, ชัง

abort

แปลว่า ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล

abort

แปลว่า แท้ง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ