ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด VI - EN-TH Dictionary - หน้า 1/213

 • abate

  แปลว่า น้อยลง, ลดลง

 • abate

  แปลว่า สิ้นสุด

 • abdicate

  แปลว่า สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

 • abide

  แปลว่า รอคอย

 • abide

  แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

 • abort

  แปลว่า แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร

 • abound

  แปลว่า มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์

 • abscess

  แปลว่า เป็นฝี

 • abscond

  แปลว่า หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ

 • abstain

  แปลว่า งดเว้น, ละเว้น

 • abstain

  แปลว่า ไม่ลงคะแนนเสียง, นอนหลับทับสิทธิ์

 • abut

  แปลว่า ชิด, ติดกัน, จด

 • accede

  แปลว่า ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์

 • accede

  แปลว่า ลงนามในสนธิสัญญา

 • accede

  แปลว่า เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ

 • accelerate

  แปลว่า เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว

 • accelerate

  แปลว่า เร่งให้เกิดขึ้น

 • accept

  แปลว่า รับคำเชิญ

 • accept

  แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

 • acclimate

  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation