ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด PHRV - EN-TH Dictionary - หน้า 1/649

 • abandon to

  แปลว่า ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, จมอยู่กับ

 • abase oneself

  แปลว่า นอบน้อม, ถ่อมตน

 • abbreviate to

  แปลว่า ย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น

 • abet in

  แปลว่า ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), ช่วย, ทำให้รอดพ้น

 • abide at

  แปลว่า พัก, อาศัย, อยู่

 • abide by

  แปลว่า ยอมปฎิบัติตาม, ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง

 • abide in

  แปลว่า พัก (คำเก่า), อาศัย, อยู่

 • abide with

  แปลว่า อยู่กับ (คำเก่า)

 • abound in

  แปลว่า มีมากมาย, มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย

 • abound with

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 • abscond from

  แปลว่า แอบหนี, หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี

 • abscond with

  แปลว่า ขโมย, หอบหนี, ลัก

 • absent from

  แปลว่า ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)

 • absolve from

  แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด

 • absolve of

  แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด

 • absorb in

  แปลว่า หมกมุ่น, จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ

 • absorb into

  แปลว่า ดูดซึม, ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่

 • absorb into

  แปลว่า รวมเข้าเป็น, ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น

 • abstain from

  แปลว่า ละเว้นจาก, ละเว้น, หลีกเลี่ยง

 • abstract from

  แปลว่า สรุป, ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation