ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Phrv

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Phrv

EN-TH Dictionary - หน้า 1/649 มีดังรายการต่อไปนี้

abandon to

แปลว่า ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, จมอยู่กับ

abase oneself

แปลว่า นอบน้อม, ถ่อมตน

abbreviate to

แปลว่า ย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น

abet in

แปลว่า ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), ช่วย, ทำให้รอดพ้น

abide at

แปลว่า พัก, อาศัย, อยู่

abide by

แปลว่า ยอมปฎิบัติตาม, ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง

abide in

แปลว่า พัก (คำเก่า), อาศัย, อยู่

abide with

แปลว่า อยู่กับ (คำเก่า)

abound in

แปลว่า มีมากมาย, มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย

abound with

แปลว่า เต็มไปด้วย

abscond from

แปลว่า แอบหนี, หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี

abscond with

แปลว่า ขโมย, หอบหนี, ลัก

absent from

แปลว่า ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)

absolve from

แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด

absolve of

แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด

absorb in

แปลว่า หมกมุ่น, จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ

absorb into

แปลว่า ดูดซึม, ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่

absorb into

แปลว่า รวมเข้าเป็น, ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น

abstain from

แปลว่า ละเว้นจาก, ละเว้น, หลีกเลี่ยง

abstract from

แปลว่า สรุป, ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ