คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด DM

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด DM
 1. throw someone / oneself to the floor / ground

  แปลว่า รีบหมอบ / นอนลง

 2. throw someone off (his / her) balance

  แปลว่า ทำให้ทรงตัวไม่ได้

 3. throw someone out of work

  แปลว่า ทำให้ว่างงาน, ทำให้ไม่มีงาน

 4. throw something in someone's face / teeth

  แปลว่า ตำหนิในเรื่อง

 5. throw something to the dogs

  แปลว่า เสียเปล่า