คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด CONJ

จำนวนทั้งหมด 314 คำ - หน้า 1/14

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด CONJ
 1. adjoin

  แปลว่า ติดกับ

 2. afore

  แปลว่า ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า

 3. after

  แปลว่า หลังจาก

 4. after

  แปลว่า หลังจากนี้

 5. after that

  แปลว่า ครั้นแล้ว

 6. after that

  แปลว่า ต่อจากนั้น

 7. afterwards

  แปลว่า ต่อมา

 8. afterwards

  แปลว่า หลังจากนั้น

 9. albeit

  แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้ว่า

 10. although

  แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

 11. although

  แปลว่า ทั้งๆ ที่

 12. and

  แปลว่า แล

 13. and

  แปลว่า และ

 14. and

  แปลว่า กับ

 15. and

  แปลว่า จากนั้น, แล้วก็

 16. and

  แปลว่า ดังนั้น

 17. and

  แปลว่า รวมกับ, รวม

 18. and

  แปลว่า และ, ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น

 19. as

  แปลว่า เนื่องจาก, เพราะว่า

 20. as

  แปลว่า เพียงดัง

 21. as

  แปลว่า ดังที่

 22. as

  แปลว่า เท่ากันกับ, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน

 23. as

  แปลว่า ทั้งๆ ที่

 24. as

  แปลว่า ขณะที่