ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Conj

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Conj

EN-TH Dictionary - หน้า 1/16 มีดังรายการต่อไปนี้

adjoin

แปลว่า ติดกับ

afore

แปลว่า ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า

after

แปลว่า หลังจาก

after

แปลว่า หลังจากนี้

after that

แปลว่า ต่อจากนั้น

after that

แปลว่า ครั้นแล้ว

afterwards

แปลว่า ต่อมา

afterwards

แปลว่า หลังจากนั้น

albeit

แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้ว่า

although

แปลว่า ทั้งๆ ที่

although

แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

and

แปลว่า จากนั้น, แล้วก็

and

แปลว่า ดังนั้น

and

แปลว่า รวมกับ, รวม

and

แปลว่า และ, ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น

and

แปลว่า แล

and

แปลว่า และ

and

แปลว่า กับ

as

แปลว่า ดังที่

as

แปลว่า ตามที่

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ