Antonyms - หมวด v

(หน้า 1/1)

 • Vague

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  definite

  145
  views

 • Vague

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  clear

  139
  views

 • Valuable

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  worthless

  135
  views

 • Vanish

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  appear

  585
  views

 • Vast

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  little

  207
  views

 • Vast

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  tiny

  238
  views

 • Vast

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  small

  247
  views

 • Vertical

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  horizontal

  204
  views

 • Victory

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  defeat

  260
  views

 • Villain

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  hero

  199
  views

 • Virtue

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  vice

  118
  views

 • Visible

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  invisible

  158
  views

 • Visitor

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  host

  307
  views

 • Visitor

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  hostess

  315
  views

 • Voluntary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  reluctant

  231
  views

 • Voluntary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  involuntary

  186
  views