Antonyms - หมวด o

(หน้า 1/2)

 • Obese

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  slender

  247
  views

 • Obese

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  skinny

  207
  views

 • Obese

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  thin

  227
  views

 • Obvious

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  hidden

  178
  views

 • Occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  free

  281
  views

 • Occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  vacant

  323
  views

 • Occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  empty

  320
  views

 • Offend

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  please

  322
  views

 • Offer

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  refuse

  219
  views

 • Often

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  seldom

  345
  views

 • Old

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  young

  301
  views

 • On

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  off

  155
  views

 • Once

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  now

  194
  views

 • One

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  several

  196
  views

 • Open

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  secretive

  217
  views

 • Opposite

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  parallel

  223
  views

 • Order

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  disarray

  222
  views

 • Ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  exceptional

  315
  views

 • Ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  uncommon

  373
  views

 • Ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  extraordinary

  269
  views