ค้นหา  Antonyms

หมวด f - Antonyms - หน้า 1/2

 • fail

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) pass

 • failure

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) success

 • famous

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unknown

 • fancy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) plain

 • fat

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) thin

 • fat

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) skinny

 • fat

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) slender

 • fiction

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) fact

 • finish

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) start

 • finish

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) go

 • firm

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) flabby

 • flexible

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) stiff

 • float

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sink

 • follow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) lead

 • for

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) against

 • fore

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) back

 • fore

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) aft

 • forelegs

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) hind legs

 • forgive

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) blame

 • forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) revenge

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish