หมวดหมู่ Domesticของ Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

จำนวนทั้งหมด 1 คำ/สำนวน

มีดังรายการต่อไปนี้