ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "verbalize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  verbalize

  ความหมายคล้ายกันกับ say

  แปลว่า คำพูด

  ความหมายคล้ายกันกับ say

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "verbalize"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
speaksay
pronouncesay
articulatesay
exclaim -say
saysay
statesay
remarksay
declaresay
uttersay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "say" เหมือนกับ "verbalize"   ได้แก่