ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "necessitate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  necessitate

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  แปลว่า ผนวก

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "necessitate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
needneed
call forneed
wantneed
requireneed
essentialneed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "need" เหมือนกับ "necessitate"   ได้แก่